Ako pracovať so svojím Antares-kódom – 2. Časť

V prvej časti sme nahliadli do významu nášho Antares-Kódu ako do viacvrstvovej holografickej mapy, ktorá neodráža len životný plán našej aktuálnej inkarnácie, ale ponúka nám kľúče aj k pochopeniu našej galaktickej minulosti v rámci Slnečnej sústavy. Zadefinovali sme si tiež, že ako aktívni aktéri svojho vlastného Kódu fungujeme ako viacvrstvový matrix, ktorý existuje súčasne na úrovni Ducha, Duše a na Fyzickej úrovni – a každá z nich má svoje hviezdne kódy.

Teraz sa ponorme do podrobností pochopenia nášho kódu. Určite k tomu na našej webovej stránke pribudnú aj ďalšie blogy, aby boli informácie ľahšie pochopiteľné.

Z praktického hľadiska: najprv dostanete svoj Kód v PDF formáte, ktorý má približne 15 strán. Môžete si ho objednať s upresnením presného času vášho narodenia, alebo bez neho. Ak nepoznáte  presný čas svojho narodenia, alebo by ste si ho chceli dať skontrolovať, Bea a Anikó ho dokážu vyčítať z Akášických záznamov.

Po tom, čo dostanete svoj PDF dokument, vytlačte si tabuľku a očíslujte si strany. Posledné tri strany sumarizujú všetky hviezdne vplyvy, ktoré sa na vás vzťahujú. Uvidíte, že prvá tabuľka trojstranového súhrnu začína Ascendentom a pokračuje zoznamom všetkých hviezd, ktoré sú vo Vrcholoch Domov. Po dvanástich Vrcholoch Domov nasleduje Severný (vzostupný) Mesačný uzol a Južný (zostupný) Mesačný uzol, Slnko, planéty a asteroidy. Ku každému sú priradené hviezdy, ktoré do nich spadajú (s ktorými sú v konjunkcii). Môžete vidieť aj to, ktoré Hviezdne rody patria k jednotlivým hviezdam, v akom znamení a v akom uhle sa nachádzajú, ako aj to, v ktorej kapitole a na ktorej strane knihy sú zmienené.

Je veľmi dôležité, aby ste si pri čítaní knihy na základe príbehov pravidelne kontrolovali a analyzovali svoje hviezdne konjunkcie, aby ste mohli prijať informácie aj z celkového obrazu. Tým, že si len vezmete svoj Kód a nalistujete si stranu, kde sa o danej hviezde píše, aby ste zistili, „čo znamená“, nezískate efektívny ani fundovaný náhľad. Mne pomohlo, keď som si počas čítania robila do knihy poznámky k hviezdam, ktoré sa objavili v mojom Kóde. Napríklad takto: k hviezde Arcturus som si dopísala, že Ascendent, alebo ku Bellatrix som si napísala, že Slnko, 9. Dom atď. Takto, keď už poznám priebeh udalostí a súvislosti a dostanem nejaký impulz; znova si nalistujem nejaký Hviezdny rod alebo hviezdu a okamžite vidím, ktoré hviezdy mám vo svojom Kóde.

Definície niektorých pojmov:

Vrchol Domu: je to línia, ktorá oddeľuje jeden Dom od druhého. Je to ako plot medzi dvoma záhradami a signalizuje, odkiaľ pokiaľ siaha jeden a kde už začína druhý.

Konjunkcia: vyzdvihuje hviezdu alebo hviezdy, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti nejakého určeného bodu. V astrológii to vyjadrujú tak, že sú v rámci orbisu.

Štruktúra tabuľky je založená na astrologickej osnove. Teda, ako sa zobrazuje astrologický kruh alebo radix s dvanástimi domami a s horizontálnou hlavnou osou, ktorá smeruje od Ascendentu k Descendentu; ako aj s vertikálnou osou, ktorá smeruje od spodného bodu kruhu – od IC – k vrchnému bodu kruhu – k MC. Každá os predstavuje svoju charakteristickú polaritu, o ktorej budeme hovoriť neskôr.

Dôvodom na to, že sa astrologický kruh objavuje na toľkých rôznych stranách (zoradenie strán s vysvetlením každého kruhu) je, že na každej strane sa v danom kruhu objavujú len 3 – 4 hviezdne rody.  Tým, že sú hviezdy predstavené na samostatných diagramoch (kruhoch), predídeme preplnenosti a budeme mať lepší prehľad o tom, hviezdy ktorých Rodov sa na našom kruhu nachádzajú. (Nedovoľte, aby vás to teraz všetko odradilo – časom bude pre vás úplne prirodzené skúmať ich.)

Súhrnné stránky zobrazujú každú z planét a asteroidov tak, že je vidieť, s ktorými hviezdami sú v konjunkcii. Každá planéta a asteroid má svoje miesto v niektorom z dvanástich Domov astrologického kruhu. Postupne, ako sa budete učiť spracovať Kód, budete chcieť poznať aj umiestnenie svojich planét, asteroidov a uzlov v Domoch. Aby ste ich spoznali, vráťte sa na jednu zo strán, kde je zobrazený astrologický kruh a vyhľadajte symbol tej planéty, asteroidu, Vrcholu Domu alebo Slnka, ktorý práve hľadáte. Nájdete ho v jednom z Domov kruhu. (Každý Dom predstavuje inú oblasť učenia a skúseností – budeme o nich ešte v našich blogoch hovoriť).

Tak napríklad: na súhrnnej stránke vidím, že Slnko mám v Blížencoch – a aj to, ktoré hviezdy sú s ním v konjunkcii. No na to, aby som sa dozvedela, v ktorom Dome mám Slnko, sa musím vrátiť k jednému z kruhov a musím nájsť symbol Slnka – uvidím, že je v Blížencoch, v 9. Dome.

Prehľad toho, čo sa môžeme dozvedieť:

Aby sme získali náhľad do niektorého aspektu nás samých, na astrologickej úrovni musíme vedieť nasledovné:

  1. v ktorom Dome sa nachádza daná planéta
  2. podstata Domu, v ktorom sme danú planétu našli
  3. archetyp (vlastnosť, kvalitu) danej planéty
  4. astrologické znamenie, v ktorom sa daná planéta alebo Dom nachádza

Aby sme našli svoju galaktickú rovinu, musíme vedieť nasledovné:

  1. ktorá hviezda (hviezdy) je v konjunkcii s daným Vrcholom Domu alebo s danou planétou
  2. súčasťou ktorého Hviezdneho rodu (Hviezdnych rodov) je daná hviezda, prípadne poslanie a príbeh ktorého Rodu sa jej týka
  3. charakter a úlohu hviezd, ktoré sú s ňou v konjunkcii

Spoločné fungovanie týchto úrovní nám potom odhalí náš príbeh. Pochopenie na astrologickej úrovni zrkadlí náš životný plán, ktorý sme si pripravili pre túto inkarnáciu a vytvorí základy k rozlúšteniu našej hviezdnej histórie. Potrebné sú skutočne len základné astrologické poznatky, ktoré poskytnú akýsi rámec pre prácu s našimi hviezdami a s našou históriou.

Astrologické informácie nám pomôžu pochopiť našu súčasnú manifestáciu, kvalitu našej osobnosti a našu najvnútornejšiu podstatu.

S takto rozšíreným objasnením histórie našej inkarnácie môžeme pristúpiť k našim osobným príbehom z hviezd. Hviezdne informácie nám hovoria o histórii a vývoji našej pokračujúcej galaktickej existencie. Cez hviezdne konjunkcie sa nám ukáže náš galaktický príbeh a na jednotlivé jeho udalosti sa môžeme pozerať ako na témy z našej minulosti, ktoré sa nám ukazujú cez hviezdy. Keď sa do týchto tém vcítime a ony v nás ožijú, môžeme vidieť, ako a v ktorej oblasti nášho života môžeme tieto témy využiť alebo prejaviť. Môžu vyjadriť naše silné stránky, oblasti našich výziev a zranené aspekty nás samotných, ktoré teraz môžeme vyliečiť.

Na prehĺbenie horoskopu si nacítime dynamiku príbehov z Hviezdnych rodov cez konjunkciu na osiach (Asc., Desc., IC, MC); o svojej minulosti sa dozvieme hlavne cez planéty a Južného Mesačného uzla – a hviezdy a príbehy, ktoré sa nachádzajú vo Vrcholoch Domov, ukazujú ďalšie aspekty a vrstvy (životnej) oblasti, v ktorej sme tieto udalosti zvyčajne zažívali. Takto, podľa pravidiel karmy a v mene karmickej  nápravy, nám môže pochopenie tohto všetkého napomôcť k tomu, aby sme uvideli, kde a v akej oblasti nášho života môžeme tieto udalosti vykúpiť a vyriešiť. Môžete teda vidieť, že prostredníctvom hviezdnych informácií môžeme získať oveľa komplexnejšie a hlbšie pochopenie seba samých.

V súhrne môžeme povedať:

Každá hviezdna konjunkcia ponúka náhľad, každá prináša iné posolstvo a ukazuje mnoho aspektov nášho súčasného života a cesty našich duší: 

Hviezdne konjunkcie so Slnkom a s planétami

Hviezdne konjunkcie na osiach (Asc., Desc., IC, MC) a vo Vrcholoch Domov

Hviezdne konjunkcie s asteroidmi

Galaktické príbehy našich hviezd nám ukazujú povahu toho, čo v našej aktuálnej inkarnácii spôsobuje výzvy, problémy a konflikty. Premýšľaním a vcítením sa do súvisiacich príbehov získame oveľa úplnejšie pochopenie opakujúcich sa problémov a bodov zaseknutia sa, do ktorých sa dostávame.

Pochopenie pozadia galaktických príbehov, na ktoré sa pozeráme cez objektív týchto Domov alebo planét, nám môže pomôcť k tomu, aby sme našli riešenie na problémy, ktoré sa nám objasnili cez galaktické príbehy. 

Porozprávam vám aj o tom, že vďaka spoznaniu príbehov Hviezdnych rodov a vplyvu jednotlivých hviezd na Vrcholy Domov a planéty v mojom horoskope dnes už jasnejšie chápem veľké množstvo výziev v mojom živote, ktoré už mám za sebou. No o tom budem písať v blogoch neskôr. Pozrime sa najprv na podstatu Ascendentu.

Ascendent (Vrchol 1. Domu) je vstupným bodom do tejto inkarnácie. Ascendent nás definuje samých v sebe, ako „Ja“ – prostredníctvom neho môžeme vnímať kvalitu nášho celkového postoja, ktorým pristupujeme k väčšine vecí a smerov (tak, ako to zrkadlia aj hviezdy, planéty a znamenie nášho Ascendentu). Vaše hviezdy a planéty, ktoré sa tu nachádzajú, vyjadrujú váš inštinktívny postoj k životu. Je to v podstate podvedomá reakcia, ktorá pochádza z predošlých životov a môže evokovať niečo, čo sme sa naučili v minulom živote.

Počiatočnú fázu nášho života začíname uprednostňovaním kvality nášho Ascendentu, no smerujeme k takému cieľu a pracujeme na identifikácii a dosiahnutí zmyslu života, ktorý nám určilo naše Slnko. Môže to teda byť jeden zo spôsobov toho, ako získať náhľad do nášho zamýšľaného cieľa:  preskúmame teda hviezdy, ktoré máme pri svojom Slnku a to, v ktorom Dome a znamení je naše Slnko. V neskorších etapách nášho života, kedy je už náš cieľ splnený; svoje Ciele, svoje Slnko, vyžarujeme opäť cez kvalitu svojho Ascendentu.

Môžeme to povedať aj tak, že Ascendent je bodom Alfa aj Omega. Odtiaľto sa pohýname a sem sa vraciame – no po ceste uplatníme tie výzvy a vplyvy, ktoré prichádzajú z hviezd a planét zobrazených v našom horoskope. Ak ich využijeme správne, ukončíme túto inkarnáciu tým, že kvality, ktoré sme si zadefinovali pri našom vstupe cez Ascendent, pozdvihneme na vyššiu úroveň.

Bea a Anikó zdôrazňujú, že najväčší prístup k našej galaktickej pamäti máme cez meditácie. Pomocou meditácie uvoľňujeme naše spomienky zo svojho zvnútra. Čiže, ak ste už čiastočne oboznámení so systémom astrológie, je veľmi dôležité, aby ste ich použili pri vašich meditáciách a otázkach ohľadne príbehov Hviezdnych rodov, ktoré súvisia s astrologickými znameniami.  Napríklad, berúc do úvahy kvalitu Ascendentu ako inštinktívneho postoja prameniaceho z minulých životov; môžete už teraz preskúmať, ktoré vaše hviezdy sa tam nachádzajú a pozrieť sa, ktoré Rody sú v ňom obsiahnuté; aké je poslanie jednotlivých týchto Rodov (teda či je to rod liečiteľov, učiteľov alebo bojovníkov), aká je povaha a charakter hviezdnych lúčov, ktoré  sú prítomné vo vašej súčasnej misii; aké informácie vám to ponúka k tomu, čo už o sebe viete a čo sa už v tomto vašom živote prejavilo ako váš inštinktívny základný postoj. Podobné otázky si môžete položiť v súvislosti s ktoroukoľvek hviezdou, planétou a znamením ktoréhokoľvek Vrcholu Domu.

Ako príklad, ktorý oveľa lepšie vysvetlí, ako k tomu pristupovať; uvádzam niečo z toho, čo som sa dozvedela zo svojho Ascendentu. Astrologicky je môj Ascendent vo Váhach. Najväčšou prioritou celého môjho Antares-Kódu je nájdenie rovnováhy medzi protikladmi – a toto sprevádza celý môj život. Mám tam Neptún,  čo vysvetľuje moju túžbu a lásku k transcendentnosti a vysvetľuje aj moju občas sa objavujúcu naliehavú potrebu stierať hranice  materiálnej „reality“.

Je tam aj Spika, ktorá patrí k Rodu Anjelov a Veľrýb. Z Rodu Mužskej vetvy Hadov je tam zase Arcturus a Muphrid. Na prvý pohľad by sa z toho dalo usudzovať, že kvôli vplyvu Anjelov ma priťahuje ponúkanie ochrany a oddanosť Stvoriteľovi a  Božiemu Plánu. Ako misiu Rodu Veľrýb zas môžem manifestovať liečenie a prekódovanie morfogenetických polí rôznych Nebeských skupín a udržovať ich v harmónii s vibráciami Božieho Plánu. Viem, že poskytujú mimoriadne a nádherné vykúpenie pre návrat padlých anjelov domov. Viem aj to, že Mužská vetva rodu Hadov je Rod, ktorý vyučuje a podstatou ich výučby je 12 Poznaní. Toto sú vyššie aspekty jednotlivých Rodov a cítim, že som súčasťou histórie každého z nich. No manifestácia týchto Rodov má aj svoje nižšie aspekty: napríklad môže vyvstať otázka, prečo a ako niektorí z nich padnú a s akými konfliktami sa stretli. Detaily týchto príbehov sú aj vo mne.

Každá hviezda môže rozprávať oveľa konkrétnejší príbeh, keď sa na ňu pozeráme v kontexte niektorého Rodu. Muphrid ma naučil skvelý postup, ktorý som v priebehu rokov naplno uplatňovala. Muphrid signalizuje vnútorný boj, kde zvestovateľ a učiteľ nevie prijať svoj osud, pretože majú vnútorné strachy typu: nie som dostatočne pripravený, nie som dosť hodnotný atď. Toto nie je obyčajný strach alebo plachosť! V tejto časti duše môže byť hlboko v podvedomí pochovaná spomienka na to, že kedysi viedli skupinu nesprávnym smerom – buď omylom alebo kvôli pokušeniu a zlyhaniu duchovného ega.  Všetko je to teda o správnom a zodpovednom využívaní vedomostí a poznania.

Túto tému som mohla takto rozvinúť preto, lebo som už dosť pokročila smerom k môjmu Slnku, k môjmu cieľu (ako je spomenuté vyššie). Od tohto bodu môjho života (hviezdne konjunkcie so Slnkom  poskytujú príležitosť na rad ďalších zaujímavých bádaní…) až do dnešného dňa, som sa naučila vyžarovať svoj Ascendent cez svoje Slnko. Nakoniec sa Murphrid dostal o niekoľko oktáv vyššie a skutočne voči nemu cítim hlboké priateľstvo – pretože ma to núti neustále klásť otázky, aby som nemala pocit, že už mám odpovede na všetko. Je to teraz veľmi dobrá a perspektívna vec. A, samozrejme, ukrýva ešte oveľa viac, než len toto…

Rada by som vás povzbudila, aby ste túto prvú omrvinku informácií o Ascendente použili ako cielené skúmanie svojho Antares-Kódu.  Odporúčam vám, aby ste o Ascendente meditovali s ohľadom na vyššie uvedené myšlienky a odporúčania.  Spoznávanie seba samého ešte hlbšie cez Ascendent silne podporí ďalšie preskúmavanie Antares-Kódu.

V nasledujúcom blogu sa bližšie pozrieme na Astrologický priestorový obraz, na mapu života a na to, ako sa dá použiť ako východisko pre rozuzlenie Hviezdnych príbehov.