II. ©Elysium Preladenie svetelného telaMystérium rozpustenia karmických vzorcov

(pozn.: na SK/CZ dostupné od marca 2024)

Podľa podrobného učenia uvedeného v našej knihe „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” (Galaktické a pozemské kľúče k mystériu vykúpenia – u nás ešte nevyšla) a tiež podľa princípov ©Elysium preladenie svetelného tela, ktoré sme vytvorili, karmický vzorec bolesti znamená, že sa v galaktickej minulosti človeka alebo v jeho minulosti v rámci Slnečnej sústavy  alebo v ktoromkoľvek predchádzajúcom živote na Zemi, vyskytla mimoriadne dramatická a veľmi traumatická situácia, ktorú jeho duša a svedomie hodnotí ako omyl, chybu, hriech, nesprávne smerovanie alebo opomenutie, a preto ju zvyčajne sprevádza veľmi silný pocit viny a hanby. To otvára potrebu nápravy, korekcie bývalej chyby alebo hriechu.

Od tohto momentu už aj duša sama na najvyššej úrovni svojho vedomia prijíma, že táto udalosť sa stala skúsenosťou s karmickými koreňmi, ktorá sa pre ňu v jej ďalších životoch podľa karmického zákona stáva princípom poriadku, ktorý priťahuje a vpúšťa reparačné situácie na odčinenie, dokonca spolu so všetkou bolesťou týchto situácií. Teda, prijíma a dovolí, aby si v ďalšom čase odtrpela to, čo spôsobila iným. Dovolí, aby sa dostala do podobnej situácie ako tí, ktorí sa do nej kedysi dostali jej pričinením, chybou alebo opomenutím. Berie na seba bolesť, ktorú podľa nej spôsobila. Prijíma nedostatok, ťažkosti, neúspech, fyzickú alebo psychickú záťaž, ktorú svojím minulým pričinením spôsobila.

Takto sa rodia reťazce cyklov pokánia, ktoré zasa každým opakovaním vyrezávajú čoraz hlbšiu ryhu v pamäti danej duše, aj v jej astrálnom aj svetelnom tele. Tak sa stávajú veľmi dominantným energetickým vzorcom v jej morfogenetickom poli – akoby vpisovali do jej aury a vedomia mapu prijatých utrpení, ktoré na seba vzala. A to má, samozrejme, veľkú realizačnú silu – preto máme tendenciu oživovať bolesti, straty, nedostatky, konflikty, ťažké spojenia, ktoré nám slúžia ako odčinenie.

A z tohto hľadiska – bez ohľadu na to, či bola alebo nebola obnovená kozmická rovnováha; či bola alebo nebola vykonaná náprava voči konkrétnym aktérom na druhej strane pôvodného príbehu; tento princíp karmického usporiadania môže zostať aktívny, až kým ho vedome neodpojíme.

Okrem toho – čo je z tohto uhla pohľadu skutočne zvláštne – je to, že energetický vzorec, ktorý sa vytvára opakovaním, sa zapisuje do rôznych vrstiev nášho svetelného tela a stáva sa elementálom s vlastným životom a vedomím. A keďže jeho vnútorné zákony spôsobujú alebo umožňujú, aby sa v našich životoch opakovali rôzne fyzicko-duševné bolesti alebo aby sa vytvárali opakujúce sa zlyhania, bloky, konflikty a deficity; môžeme ich nazvať karmickými elementálmi.

Okrem toho vieme už aj to, že jednotlivé karmické elementály vykresľujú charakteristické a len pre nich príznačné špecifické vzorce, ktoré sa ukotvujú v našich telách a v rôznych vrstvách našej aury prostredníctvom určitých kotviacich bodov. Z toho vyplýva, že u ľudí s podobnými problémami nájdeme karmický vzorec  s podobnými charakteristikami – pretože aj to je jeden z prírodných zákonov, princíp energetického usporiadania.

Prostredníctvom mystéria karmického rozpúšťania Elysium sa zrodili kľúče na rozpustenie a uvoľnenie, ktoré sú mimoriadne účinné pri odpájaní rôznych karmických elementálov a sebatrestacích mechanizmov, ktoré tieto elementály dávajú do pohybu.

Chceli by sme zdôrazniť, že nehovoríme o “Odstránení karmy”. Nejde ani o anulovanie predchádzajúcej karmickej skúsenosti a z nej zrodeného kruhu pokánia. V skutočnosti je naša skúsenosť taká, že po našich predchádzajúcich chybách, omyloch a opomenutiach sme zvyčajne oveľa častejšie prijali úlohu obete, trpiacej strany – čo znamená, že sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou už zbavili bremena svojich hriechov. Karmický elementál, ktorý sa sformoval na základe týchto skúseností, však už nedokáže myslieť, konať ani cítiť inak; ani nemôže z vlastnej vôle uniknúť z tejto zranenej cesty – pretože pozná len toto, z tohto sa zrodil. Odpojením karmických elementálov sa však napokon vytvorí jasný obraz a duša môže slobodne žiť svoj život na najvyššej možnej vibrácii bez utrpenia, ktoré si sama spôsobila.

Karmické vzorce, ktoré si nesieme, sa môžu prejaviť v podobe neúspechov, sklamaní a neúspechov v našich vzťahoch. Môžeme mať vážne existenčné problémy, akoby neviditeľná sila neustále nahlodávala úspech našich výtvorov – a tak nie sme schopní realizovať a žiť svoje sny.

Karmické bremeno sa môže prejaviť aj v podobe mimoriadne bolestivého detstva, ťažkého rodinného života, problémov s neplodnosťou alebo prijatím chorého dieťaťa. Môže sa dokonca stať, že karmický poriadok sa prejavuje predovšetkým na úrovni fyzického tela a že sa v tele striedajú  rôzne záhadné choroby  s nevysvetliteľnými symptómami a jednoducho sa nemôžeme vyhnúť ťažkému víru fyzickej bolesti, takmer strácame nádej na uzdravenie a máme pocit, že procesy vo svojom tele nedokážeme ovládať. Karmický elementál môže byť aj za autizmom, ADHD alebo v situáciách, keď sa niekto cíti takmer zamrznutý, zaseknutý v nejakej oblasti svojho života. Podobné motívy však môžeme rozpoznať aj za problémami so zvládaním hnevu a agresívnymi poruchami správania, alebo dokonca za vnútornými a vonkajšími bojmi obsedantnej snahy o dokonalosť.

Teraz však pomocou mimoriadne silných rozpúšťacích kľúčov jedinečného mystéria Elysium karmické rozpustenie, možno konečne odpojiť špecifické energetické formácie karmických elementálov a rozpustiť dokonca aj určité magické putá a sľuby chudoby. Takto sa môže začať úplne nový tvorivý cyklus, v ktorom už fyzická a duševná bolesť nebude vedúcim princípom!