Dátum: 12. 09. 2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú a upravujú postupy zhromažďovania, používania a zdieľania informácií spoločnosti Czeizel Beatrix, („CB“) s ohľadom na naše webové stránky na adrese https://hviezdnerody.com. „Mmy“, „náš“ a „nás“ znamená CB, prevádzkovateľa webovej stránky. „vy“ a „vaše“ znamená vás, osobu, ktorá navštívila webovú stránku.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame a kedy ich zdieľame s tretími stranami.Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie zhromaždené spoločnosťou CB a nevzťahujú sa na informácie zhromaždené akýmikoľvek stránkami tretích strán, na ktoré môže spoločnosť CB odkazovať, ani na informácie poskytnuté alebo zhromaždené tretími stranami prostredníctvom súborov cookie tretích strán, webových majákov alebo iné technológie tretích strán používané počas vašej návštevy webovej stránky.

Používaním webovej stránky súhlasíte s tým, že súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás viacerými spôsobmi a na rôzne účely:Zásady ochrany osobných údajov hviezdnerody.comTáto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.Tento dokument je možné vytlačiť ako referenciu pomocou príkazu tlače v nastaveniach ľubovoľného prehliadača.

SÚHRN POLITIKYOsobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely a pri použití nasledujúcich služieb:

Reklama

Kliknite na Dopyt

Osobné údaje: sledovače; údaje o používaní

Meta Audience Network

Osobné údaje: Sledovače; jedinečné identifikátory zariadenia pre reklamu (napríklad Google Advertiser ID alebo IDFA); Údaje o používaní

Analýzy

Google Analytics a Meta Events Manager

Osobné údaje: Sledovače; Údaje o používaní

Kontaktovanie používateľa

Kontaktný formulár

Osobné údaje: dátum narodenia; emailová adresa; krstné meno; priezvisko; telefónne číslo; adresa; PSČTestovanie výkonu obsahu a funkcií (A/B testovanie)

Google Optimize 360 a Google Optimize

Osobné údaje: Sledovače; Údaje o používaní

Zobrazovanie obsahu z externých platforiem

Google Fonts a Font Awesome

Osobné údaje: Sledovače; Údaje o používaní

Vybavovanie platieb

PayPal

Osobné údaje: Fakturačná adresa; emailová adresa; krstné meno; priezvisko; Informácie o platbe; telefónne číslo

Správa značiek

Google Tag Manager

Osobné údaje: Sledovače

Informácie o deaktivácii inzercie orientovanej na záujmy

Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytovanej ktoroukoľvek zo služieb uvedených v tomto dokumente sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť z inzercie orientovanej na záujmy v rámci vyhradenej časti Zásad používania súborov cookie.

Kontaktné informácie

Vlastník a správca údajov:

Czeizel Beatrix
MAGYARORSZÁG, 2626 NAGYMAROS, JÁNOS-HEGY DŰLŐ 12859/2

Kontakný  email vlastníka: orders@stellarnations.com, info@yahunagaia.hu

Úplná politika

Vlastník a správca údajov:

Czeizel Beatrix
MAGYARORSZÁG, 2626 NAGYMAROS, JÁNOS-HEGY DŰLŐ 12859/2

Kontakný  email vlastníka: orders@stellarnations.com, info@yahunagaia.hu

Typy zozbieraných údajovMedzi typy Osobných údajov, ktoré táto Aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: Sledovače; Údaje o používaní; krstné meno; priezvisko; dátum narodenia; telefónne číslo; fyzická adresa; emailová adresa; PSČ; Informácie o platbe; Fakturačná adresa; jedinečné identifikátory zariadenia pre reklamu (napríklad Google Advertiser ID alebo IDFA).Úplné podrobnosti o každom type zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetlivkách zobrazených pred zhromažďovaním údajov.
Osobné údaje môže používateľ voľne poskytnúť alebo v prípade údajov o používaní môžu byť zhromažďované automaticky pri používaní tejto aplikácie.
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť poskytovanie služieb tejto aplikácii. V prípadoch, keď sa v tejto aplikácii konkrétne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia môžu tieto údaje neoznamovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať vlastníka.Akékoľvek použitie súborov cookie – alebo iných nástrojov na sledovanie – touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto aplikáciou, slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na účely poskytovania služby požadovanej používateľom a v Zásadách používania súborov cookie, ak sú dostupné.Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov vlastníkovi.

 Spôsob a miesto spracovania údajov

Spôsoby spracovania

Vlastník prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov.Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT, pričom sa dodržiavajú organizačné postupy a režimy prísne súvisiace s uvedenými účelmi. Okrem vlastníka môžu byť v niektorých prípadoch údaje prístupné aj určitým typom osôb zodpovedných za prevádzkovanie tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne záležitosti, správa systému) alebo externým stranám (ako napr. zmluvní poskytovatelia technických služieb, poštoví dopravcovia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktorých v prípade potreby vymenuje vlastník za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán si možno od vlastníka kedykoľvek vyžiadať.

Právny základ spracovania

Vlastník môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:·         Používatelia dali svoj súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Pozn.: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť vlastníkovi povolené spracúvať osobné údaje, kým používateľ nevznesie námietku proti takémuto spracovaniu („opt-out“), bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. To však neplatí, ak sa spracúvanie osobných údajov riadi európskym právom na ochranu údajov;·         poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s používateľom a/alebo na splnenie akýchkoľvek jej predzmluvných záväzkov;·         spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha vlastník;·         spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi;·         spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana.Vlastník v každom prípade rád pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a najmä, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových priestoroch vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní.
V závislosti od polohy používateľa môžu prenosy údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, než je jeho vlastná. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracúvania takto prenesených údajov, môžete si pozrieť časť obsahujúcu podrobnosti o spracúvaní osobných údajov.Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii, ktorá sa riadi medzinárodným právom verejným alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, a o prijatých bezpečnostných opatreniach vlastníkov na ochranu svojich údajov.
Ak dôjde k takémuto prevodu, užívatelia môžu zistiť viac v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa môžu informovať u vlastníka pomocou informácií uvedených v sekcii Kontakt.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené.

Preto:

  • Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi majiteľom a používateľom budú uchovávané až do úplného splnenia tejto zmluvy.·         Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov vlastníka budú uchovávané tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo ich môžu kontaktovať.Vlastníkovi môže byť umožnené ponechať si osobné údaje počas dlhšieho obdobia vždy, keď užívateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Ďalej môže byť vlastník povinný uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek si to vyžiada splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz úradu.Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Účely spracovania

Údaje týkajúce sa používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili vlastníkovi poskytovať jeho službu, dodržiavať jeho zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o presadzovanie, chrániť jeho práva a záujmy (alebo jeho používateľov alebo tretích strán), odhaliť akúkoľvek škodlivú alebo podvodnú činnosť, ako aj nasledujúce: Analytics, Kontaktovanie používateľa, Spracovanie platieb, Reklama, Testovanie výkonnosti obsahu a funkcií (A/B testovanie), Správa značiek a Zobrazenie obsahu z externých platforiem.Pre konkrétne informácie o osobných údajoch používaných na každý účel si užívateľ môže pozrieť časť „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“.

Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú na nasledujúce účely a pomocou nasledujúcich služieb:

Reklama

Tento typ služby umožňuje využívať údaje používateľa na účely reklamnej komunikácie. Táto komunikácia sa v tejto aplikácii zobrazuje vo forme bannerov a iných reklám, prípadne na základe záujmov užívateľa.To neznamená, že všetky osobné údaje sa používajú na tento účel. Informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu na identifikáciu používateľov používať nástroje na sledovanie alebo môžu používať techniku ​​behaviorálneho opätovného zacielenia, t. j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa vrátane tých, ktoré sú zistené mimo tejto aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.Služby tohto druhu zvyčajne ponúkajú možnosť odhlásiť sa z takéhoto sledovania. Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia, ktorú ponúka ktorákoľvek zo služieb nižšie, sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť z inzercie orientovanej na záujmy, vo vyhradenej časti „Ako zrušiť inzerciu orientovanú na záujmy“ v tomto dokumente.

Kliknutie na dopyt (obmedzené na kliknutie na dopyt)

Query Click je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Query Click Limited.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.Miesto spracovania: Spojené kráľovstvo – Zásady ochrany osobných údajov.

Meta Audience Network (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Audience Network je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited. Ak chcete pochopiť, ako Facebook používa údaje, prečítajte si zásady používania údajov Facebooku.

Táto aplikácia môže na spustenie služby Meta Audience Network používať identifikátory pre mobilné zariadenia (vrátane reklamného identifikátora Android alebo reklamného identifikátora pre iOS) a technológie podobné súborom cookie. Jedným zo spôsobov, ako Audience Network zobrazuje reklamy, je použitie predvolieb reklamy používateľa. Používateľ to môže ovládať v nastaveniach reklamy na Facebooku.

Používatelia sa môžu odhlásiť z určitého zacielenia na sieť Audience Network prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy na zariadení pre mobilné telefóny, alebo podľa pokynov v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa siete Audience Network, ak sú k dispozícii.Spracovávané osobné údaje: Trackery; jedinečné identifikátory zariadenia pre reklamu (napríklad Google Advertiser ID alebo IDFA); Údaje o používaní.Miesto spracovania: Írsko – Privacy Policy – Opt Out.

Analytika

  • Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať návštevnosť webu a môžu byť použité na sledovanie správania Používateľa.·         Google Analytics (Google Ireland Limited)·         Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.·         Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.·         Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.Miesto spracovania: Írsko – Privacy Policy– Opt Out.

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited. Integráciou Meta pixelu môže Meta Events Manager poskytnúť vlastníkovi prehľad o návštevnosti a interakciách v tejto aplikácii.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.Miesto spracovania: Írsko – Privacy Policy

Kontaktovanie užívateľa

Kontaktný formulár (táto aplikácia)

  • Vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi používateľ oprávňuje túto aplikáciu použiť tieto údaje na odpovedanie na žiadosti o informácie, cenové ponuky alebo akýkoľvek iný druh žiadosti, ako je uvedené v hlavičke formulára.·         Spracovávané osobné údaje: dátum narodenia; emailová adresa; krstné meno; priezvisko; telefónne číslo; adresa; PSČ.

Testovanie výkonnosti obsahu a funkcií (A/B testing)

Služby obsiahnuté v tejto sekcii umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať odozvu používateľa týkajúcu sa návštevnosti webu alebo správania v súvislosti so zmenami štruktúry, textu alebo akejkoľvek inej súčasti tejto aplikácie.Google Optimize 360 ​​(Google Ireland Limited)Google Optimize 360 ​​je služba testovania A/B poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“).

Táto služba umožňuje vlastníkovi zacieliť na skupiny používateľov na základe ich predchádzajúceho používania tejto aplikácie. Používatelia, ktorí sa odhlásia zo sledovania službou Google Analytics, nebudú zahrnutí do experimentov vytvorených v Optimalizácii Google 360.

Spoločnosť Google môže použiť osobné údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.Miesto spracovania: Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize je A/B testovací servis prevádzkovaoný Google Ireland Limited (“Google”).

Spoločnosť Google môže použiť osobné údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.

Miesto spracovania: Írsko – Privacy Policy.

Zobrazovanie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby vám umožňuje prezerať obsah hostený na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a komunikovať s nimi.Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o návštevnosti webu pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.

Miesto spracovania: Írsko – Privacy Policy.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Fonticons, Inc., ktorá umožňuje tejto aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky.Spracovávané osobné údaje: Trackery; Údaje o používaní.

Miesto spracovania : USA – Privacy Policy.

Spracovanie platieb

Ak nie je uvedené inak, táto aplikácia spracováva akékoľvek platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými prostriedkami prostredníctvom externých poskytovateľov platobných služieb. Vo všeobecnosti a pokiaľ nie je uvedené inak, sa od používateľov vyžaduje, aby poskytli svoje platobné údaje a osobné údaje priamo takýmto poskytovateľom platobných služieb. Táto aplikácia nie je zapojená do zhromažďovania a spracovania takýchto informácií: namiesto toho dostane iba oznámenie od príslušného poskytovateľa platobných služieb, či bola platba úspešne dokončená.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal  je platobná služba prevádzkovaná  PayPal Inc a umožňuje užívateľom vykonávať online platby.

Spracovávané osobné údaje: fakturačná adresa; emailová adresa; krstné meno; priezvisko; Informácie o platbe; telefónne číslo.Miesto spracovania: Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov PayPal – Zásady ochrany osobných údajov.

Správa Značiek

Tento typ služby pomáha vlastníkovi centralizovane spravovať značky alebo skripty potrebné pre túto aplikáciu.To vedie k tomu, že údaje používateľov prechádzajú týmito službami, čo môže mať za následok uchovávanie týchto údajov.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager je služba na správu značiek poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited.Spracovávané osobné údaje: Trackery.Miesto spracovania: Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Informácie o deaktivácii inzercie orientovanej na záujmy

Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytovanej ktoroukoľvek zo služieb uvedených v tomto dokumente sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy, v rámci vyhradenej časti Zásad používania súborov cookie.

Práva užívateľov

Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa ich údajov spracúvaných vlastníkom.Používatelia majú právo najmä:

Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

• namietať proti spracovaniu svojich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vyhradenej časti nižšie.

Prístup k ich údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Vlastník spracúva údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú.

Overte a požiadajte o nápravu. Používatelia majú právo overiť si správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.

Obmedziť spracovanie ich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo na obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade Vlastník nebude spracúvať ich Údaje na iný účel ako na ich uloženie.

Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú za určitých okolností právo získať od Vlastníka vymazanie svojich údajov.

• Prijať ich údaje a nechať ich preniesť inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť inému prevádzkovateľovi. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že Údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase Užívateľa, na zmluve, ktorej je Užívateľ súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch.

Podajte sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť svojmu príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu

Ak sa Osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, môžu Užívatelia namietať proti takémuto spracúvaniu poskytnutím dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou. námietku odôvodniť.Používatelia musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez uvedenia akéhokoľvek odôvodnenia. Ak chcete zistiť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu si používatelia prečítať príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek požiadavky na uplatnenie používateľských práv je možné smerovať na Vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a vlastník ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Zásady používania súborov cookie

Táto aplikácia používa sledovače. Ak sa chcete dozvedieť viac, používateľ si môže prečítať Zásady používania súborov cookie.

Ďalšie informácie o zbere a spracovaní údajovPrávne kroky

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho používania tejto Aplikácie alebo súvisiacich Služieb.Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od Vlastníka môže byť na žiadosť orgánov verejnej moci vyžadované poskytnutie osobných údajov.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto Aplikácia na požiadanie poskytnúť Používateľovi ďalšie a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych Služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), pričom na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadáchBližšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania Osobných údajov je možné kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka. Pozrite si prosím kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa spracúvajú požiadavky „Nesledovať“.

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, spĺňa požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov kedykoľvek upozornením svojich používateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie a/alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zaslaním upozornenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií dostupných pre vlastník. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať, pričom sa odvolávajte na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.
Ak sa zmeny dotknú spracovateľských činností vykonávaných na základe súhlasu Užívateľa, Majiteľ si od Užívateľa vyžiada nový súhlas, ak je to potrebné.

Definície a právne odkazy

Osobné dáta (alebo Dáta)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie zhromaždené automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán využívaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používaného používateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste, po ktorej sa v rámci aplikácie používa, s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Používateľa.

Používateľ

Fyzická osoba používajúca túto aplikáciu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

Subjekt údajov

Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo správca údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Prevádzkovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

Táto aplikácia

Prostriedky, ktorými sa zhromažďujú a spracúvajú Osobné údaje Používateľa.servisSlužba poskytovaná touto aplikáciou, ako je opísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke/aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cookie

Súbory cookie sú sledovače pozostávajúce z malých súborov údajov uložených v prehliadači Používateľa.

Sledovač

Sledovač označuje akúkoľvek technológiu – napríklad súbory cookie, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov – ktorá umožňuje sledovanie používateľov, napríklad prístupom k informáciám alebo ich ukladaním na zariadení používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto aplikácie, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledný update : July 30, 2022 Last update: ez automatikus? Nem tudom, milyen dátumot írjak oda

iubenda je hostiteľom tohto obsahu a zhromažďuje iba osobné údaje nevyhnutne potrebné na jeho poskytnutie.

Uskutočnenie nákupu: Zhromažďujeme od vás osobné údaje, aby sme mohli spracovať váš nákup, potvrdiť objednávku a odoslať vám tovar. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať vaše meno, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie o platobnej karte. CB neuchováva informácie o vašej platobnej karte

Marketing: Môžete sa zaregistrovať na webovej stránke alebo v obchodoch, aby ste dostávali propagačné e-maily, texty a inú komunikáciu od spoločnosti CB. Keď sa zaregistrujete, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a preferencie. Ak sa rozhodnete pridať do marketingového zoznamu CB, môžeme použiť vaše kontaktné údaje, aby sme s vami mohli komunikovať o produktoch, službách, akciách, ponukách, novinkách a udalostiach od CB. Odstránenie z marketingu: Ak chcete byť odstránený z nášho marketingového zoznamu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@yahunagaia.hu Na dokončenie odstránenia nám počkajte aspoň desať (10) pracovných dní od prijatia žiadosti, pretože niektoré z našich propagačných akcií už môžu prebiehať pred odoslaním žiadosti.

 Starostlivosť o zákazníkov: Ak používate našu funkciu „Kontaktujte nás“ alebo zavoláte, pošlete e-mail alebo chat so zástupcom zákazníckeho servisu, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a – ak sa rozhodnete nákup – údaje o vašej platobnej karte a fakturačná adresa. Tieto informácie používame, aby sme vám pomohli a spracovali a/alebo skontrolovali vašu transakciu. CB neuchováva informácie o vašej platobnej karte.

 Prieskumy, stávky a propagačné akcie: Z času na čas sa môžete zúčastniť prieskumov, súťaží, stávok a propagačných akcií, ktoré ponúka spoločnosť CB. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na týchto aktivitách, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a preferencie. Tieto informácie môžeme použiť na komunikáciu s vami o našich produktoch, službách a propagačných akciách, ak ste nám na to dali súhlas. Môžeme vás pozvať, aby ste sa zúčastnili na propagačných akciách, ktoré sú predávané spoločne s nepridruženým obchodným partnerom. Ak sa zúčastníte tohto typu propagácie, môžeme tiež zdieľať informácie, ktoré nám poskytnete, s naším obchodným partnerom, ktorý ich môže použiť, ak ste nám na to dali súhlas. Ak sa rozhodnete prijímať komunikáciu od nášho obchodného partnera, vaše informácie bude táto spoločnosť používať v súlade s jej zásadami a tieto zásady ochrany osobných údajov sa nebudú vzťahovať na používanie vašich údajov touto spoločnosťou. Niekedy pravidlá, podmienky alebo zrieknutie sa zodpovednosti, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu akciu, obsahujú informácie o tom, ako môžeme použiť informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom svojej účasti na akcii. Ak dôjde ku konfliktu medzi pravidlami, zmluvnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu propagačnú akciu, a týmito Zásadami ochrany osobných údajov, budú mať prednosť tie, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu propagačnú akciu. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov nám (alebo našim obchodným partnerom) skontrolujte všetky informácie o propagačnej akcii.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Automatický zber. Automaticky dostávame určité typy informácií vždy, keď s nami komunikujete prostredníctvom našej webovej stránky. Keď napríklad navštívite webovú stránku, naše systémy alebo systémy našich poskytovateľov služieb môžu automaticky rozpoznať vašu IP adresu, názov domény a všeobecnú polohu, jedinečný identifikátor vášho zariadenia s pripojením na internet, dátum a čas návštev, typ prehliadač, ktorý používate, webová stránka, z ktorej pochádza vaša návšteva, webová stránka, ktorú navštívite po opustení našej webovej stránky, návštevy stránok, čas strávený na webových stránkach, reklamy, na ktoré ste klikli alebo ktoré ste prešli a ďalšie údaje. Nižšie podrobnejšie popisujeme určité zhromaždené informácie a činnosti a technológie, ktoré uľahčujú zhromažďovanie takýchto informácií.·

IP adresa. Vaša „IP adresa“ je číslo, ktoré vášmu počítaču automaticky prideľuje váš poskytovateľ internetových služieb, kedykoľvek ste na internete. Keď si prezeráte stránky našej webovej lokality, naše servery môžu zaznamenať alebo „zaznamenať“ vašu IP adresu a niekedy aj názov vašej domény a všeobecnú polohu.·

ID zariadenie. Našu webovú stránku môžete navštíviť zo svojho mobilného zariadenia, ako je mobilný telefón alebo tablet. Niektorí poskytovatelia mobilných služieb jedinečne identifikujú mobilné zariadenia a my alebo naši poskytovatelia služieb tretích strán môžeme dostať takéto informácie, ak na našu webovú stránku pristupujete prostredníctvom mobilných zariadení. Niektoré funkcie webovej stránky môžu umožňovať zhromažďovanie mobilných telefónnych čísel a toto telefónne číslo môžeme priradiť k identifikačným informáciám mobilného zariadenia.·

E-mail. Ak od nás dostanete e-mail, môžeme použiť určité nástroje na zachytenie údajov, vrátane toho, keď otvoríte našu správu, kliknete na akékoľvek odkazy alebo bannery, ktoré obsahuje a/alebo uskutočníte nákupy. Niektoré e-mailové správy môžu obsahovať aj sledovacie pixely alebo podobné technológie, ktoré zhromažďujú a poskytujú nám informácie, keď ste na našej webovej stránke.·

Súbory cookie. Naša webová stránka používa „cookies“ na prispôsobenie vášho nákupného zážitku alebo na sledovanie vášho nákupného košíka. Súbory cookie vám uľahčujú surfovanie po webe tým, že ukladajú vaše identifikačné údaje zákazníka (t. j. používateľské meno, heslo, informácie o nákupnom košíku, používateľské preferencie atď.), keď ste na našej webovej stránke. Súbory cookie tiež sledujú, kam na našej webovej stránke cestujete a čo si prezeráte a nakupujete a kam idete po opustení našej webovej stránky. Keď znova navštívite našu webovú stránku, cookie umožní webovej stránke rozpoznať váš prehliadač a prispôsobiť váš zážitok. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory cookie alebo oznamoval, keď sa súbor cookie odosiela. Niektoré funkcie alebo služby webových stránok však nemusia správne fungovať bez súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej lokalite nájdete na stránke, kde nájdete naše zásady používania súborov cookie na konci tohto dokumentu.·

Vymazať GIF/sledovacie pixely. Čistý GIF alebo sledovací pixel je zvyčajne jednopixelový, priehľadný obrázok (hoci môže byť viditeľný) umiestnený na webovej stránke alebo v e-maile alebo inom type správy, ktorý sa získava zo vzdialenej lokality na internete, ktorá umožňuje overenie toho, či osoba prezerá alebo prijíma webovú stránku alebo správu.·

Geolokačné údaje na úrovni mesta. Vašu IP adresu používame aj na určenie mesta, z ktorého navštevujete našu webovú stránku. Neurčujeme vašu ulicu ani presné pozdĺžne či zemepisné súradnice.Aby sme toto všetko dosiahli, a tiež aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť efektívne objednávanie a ďalšie užitočné funkcie, používame a umožňujeme našim reklamným spoločnostiam tretích strán, dodávateľom softvéru, spoločnostiam poskytujúcim služby a predajcom používať súbory cookie a iné podobné technológie. NEPRIJÍMAME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK SLEDOVANIE, ZBER ÚDAJOV ALEBO INÉ ČINNOSTI TRETÍCH STRÁN, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ PLATNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN. Informácie z iných zdrojov. Informácie o vás môžeme získať z externých zdrojov a spojiť ich s informáciami o vašom účte. Môžeme napríklad nakupovať demografické a iné marketingové informácie od tretích strán, aby sme vám pomohli lepšie vám slúžiť alebo vás informovali o produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Niekedy dostávame aktualizované informácie o doručení a adrese od našich odosielateľov alebo iných zdrojov, aby sme mohli opraviť naše záznamy a doručiť váš ďalší nákup alebo komunikáciu jednoduchšie. Nakoniec môžeme tiež nakupovať zoznamy obsahujúce vaše osobné údaje (napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) na reklamné a marketingové účely.

Ako používame vaše osobné údaje

Informácie, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov, používame na rôzne účely, vrátane:• poskytovať služby našim používateľom a spracovávať transakcie;• posielať vám komunikáciu o našej spoločnosti, produktoch, službách, akciách, ponukách, novinkách a udalostiach;• určiť, ako ste sa o nás dozvedeli;• poskytovať vám reklamu, obsah a ponuky na základe vašich záujmov a online aktivít od nás alebo tretích strán;• umožniť našim poskytovateľom služieb poskytovať služby v našom mene;• aby sme vás kontaktovali alebo odpovedali na vašu komunikáciu, vrátane poskytovania produktov a informácií, ktoré požadujete;• zlepšiť našu webovú stránku, skúsenosti s nakupovaním a kvalitu služieb; a• diagnostikovať problémy s našimi počítačovými systémami a webovou stránkou (vrátane podvodov a zneužívania) a spravovať našu webovú stránku

Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú prinášať produkty a služby, ktoré ponúkame. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť napríklad poskytovateľom služieb a predajcom, ktorí nám pomáhajú nasledovne: • Spravovať databázu informácií o zákazníkoch;• na distribúciu e-mailov alebo iného marketingu a reklám, a to aj na našej webovej lokalite a webových lokalitách tretích strán;• Poskytovať ukladanie údajov a/alebo analýzy;• zabrániť podvodom;• poskytovať služby zákazníkom; a• Poskytovať ďalšie služby navrhnuté tak, aby nám pomáhali pri poskytovaní produktov a služieb vám. Požadujeme, aby títo predajcovia súhlasili so zachovaním dôvernosti všetkých informácií, ktoré s nimi zdieľame, a s tým, že tieto informácie budú používať iba na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z zmlúv a spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.Údaje môžeme zdieľať v súhrnnej forme a/alebo vo forme, ktorá príjemcovi takýchto údajov neumožňuje identifikovať vás (napríklad na účely analýzy odvetvia). V prípade podnikovej reorganizácie, prevodu majetku alebo zmeny kontroly môžu byť prenesené aj vaše osobné údaje. Používanie vašich osobných údajov však bude naďalej podliehať týmto zásadám ochrany osobných údajov. Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, aby sme spolupracovali pri súdnych konaniach, presadzovaní práva, súdnych príkazoch, zákonoch, nariadeniach alebo iných zákonných povinnostiach, alebo aby sme pomáhali pri vyšetrovaní, aby sme chránili a obhajovali naše práva a majetok. , alebo práva alebo bezpečnosť tretích strán, na presadzovanie našich Podmienok používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo dohôd s tretími stranami na účely prevencie kriminality alebo na ochranu pred zneužitím alebo neoprávneným použitím našej webovej stránky. PREDAJCA, KTORÝ VÁM POSKYTUJE SLUŽBU PRIAMO PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY, VŠAK MÔŽE ZHROMAŽĎOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE PRIAMO OD VÁS. TAKÝTO DODÁVATEĽ MÔŽE MAŤ SVOJE VLASTNÉ PODMIENKY SLUŽBY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A NIE SME ZODPOVEDNÍ ANI ZODPOVEDNÍ ZA ČINY ALEBO OMIESTNENIA TAKÉHOTO DODÁVATEĽA.

Vaše práva a voľby týkajúce sa behaviorálnej alebo záujmovo orientovanej reklamy·         Zdieľanie informácií s inzerentmi. Môžeme sa zúčastniť reklamy o správaní sa. To znamená, že my alebo tretia strana môžeme použiť technológie sledovania na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našej webovej stránky alebo inom používaní internetu, aby mohli poskytovať reklamu na produkty a služby prispôsobené vášmu záujmu. Táto reklama sa môže objaviť buď na našej webovej stránke, alebo na iných webových stránkach. Môžeme tiež zdieľať informácie o návštevnosti a transakciách s obchodnými partnermi a inzerentmi na súhrnnom a anonymnom základe.·         V súčasnosti používame Google a Adobe na analýzu, marketing a služby reklamnej siete. Tieto služby nám poskytujú súhrnné informácie o našich návštevníkoch. Ak by ste sa chceli odhlásiť z inzercie založenej na správaní alebo analýzy prostredníctvom týchto služieb, môžete sa odhlásiť podľa pokynov na nasledujúcich stránkach:

Nesledujte signály. Niektoré webové prehliadače a zariadenia vám umožňujú vysielať preferenciu, aby vaše aktivity online neboli „sledované“. V súčasnosti naša webová lokalita a niektoré tretie strany, ktoré umiestňujú súbory cookie na našu webovú lokalitu, nereagujú na signály „nesledovať“, pretože online komunita nedosiahla konsenzus, pokiaľ ide o nesledovanie noriem, implementácií a riešení.

Zdieľanie vašich informácií s vydavateľmi. V niektorých prípadoch môžeme zdieľať vaše osobné údaje s vydavateľom, držiteľom autorských práv alebo autorom produktov, ktoré si od nás zakúpite. Tieto strany môžu použiť vaše informácie na zasielanie aktualizácií, opráv alebo iných informácií súvisiacich s týmito materiálmi.

Zdieľajte odkazy. Na zobrazovanie reklám, keď navštívite našu webovú stránku, môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán. Webová stránka môže obsahovať aj odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Tieto odkazy môžu zahŕňať použitie takzvaných „odkazov na zdieľanie“. „Odkaz na zdieľanie“ je tlačidlo a/alebo textový odkaz, ktorý sa zobrazuje na našej webovej stránke a ktorý umožňuje spustenie mechanizmu zdieľania, pomocou ktorého môžete uverejňovať odkazy na webové stránky a obsah z webovej lokality na webové stránky sociálnych sietí, ako sú Facebook, Youtube. Zásady ochrany osobných údajov iných prevádzkovateľov webových stránok alebo inzerentov sa môžu výrazne líšiť od našich Zásad ochrany osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov na každej webovej lokalite, ktorú navštívite, a aby ste sa priamo obrátili na prevádzkovateľov webových stránok tretích strán alebo inzerentov, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ich zhromažďovania údajov alebo zásad ochrany osobných údajov. NEMÁME ŽIADNU KONTROLU ANI VPLYV NA POSTUPY TAKÝCHTO INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK A INZERENTOV V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PREVÁDZKOVATEĽOV WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN ALEBO INZERENTOV, IDE O ZBER ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN.

Zdieľanie vašich informácií s orgánmi činnými v trestnom konaní. Plne spolupracujeme s primeranými žiadosťami o informácie od orgánov činných v trestnom konaní. V dôsledku toho si vyhradzujeme právo nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní akékoľvek aktivity, o ktorých sa odôvodnene domnievame, že sú nezákonné, alebo o ktorých sa odôvodnene domnievame, že môžu pomôcť pri vyšetrovaní nezákonnej činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem toho si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, ak na základe nášho úsudku rozhodneme, že ste buď porušili naše zásady, alebo že zverejnenie vašich údajov môže chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti CB, vy alebo niektorý z našich ďalších zákazníkov.

Zdieľanie s pridruženými spoločnosťami a nástupcami. Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi materskými, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami (spoločne „Pridružené spoločnosti“) a môžu tieto informácie používať na marketingové účely, pokiaľ tieto Pridružené spoločnosti dodržiavajú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj akémukoľvek skutočnému alebo potenciálnemu nástupcovi v našom záujme, ako je napríklad spoločnosť, ktorá sa nás snaží získať, webová stránka alebo obchod a činnosti vykonávané prostredníctvom webovej stránky.

Súťaže, stávky a propagačné akcie. Príležitostne môžeme spustiť propagačnú akciu, ako je stávkovanie alebo súťaž (ďalej len „Propagácia“), pričom budete mať možnosť zúčastniť sa vyplnením vstupného formulára alebo v niektorých prípadoch môžete byť zaradení automaticky pomocou určený typ kreditnej karty pri objednávke v obchode, online alebo telefonicky. Vaše vstupné informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami na obmedzené účely spravovania stávok a výberu víťaza (výhercov) a môžu sa použiť na upovedomenie v súvislosti s stávkami alebo súťažou a na overenie vašej identity. Niektoré propagačné akcie môžu mať jedného alebo viacerých spolusponzorov a pri vstupe vás môžu požiadať o súhlas s prijímaním budúcej komunikácie od takýchto spolusponzorov. V prípade vyjadrenia vášho súhlasu budú informácie z vášho príspevku zdieľané so spolusponzormi. V TÝCHTO SITUÁCIÁCH MAJÚ TRETIE STRANY PRÁVO POUŽÍVAŤ VAŠE INFORMÁCIE NA VLASTNÉ ÚČELY V SÚLADE S ICH VLASTNÝMI ZÁSADY A NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA TO, AKO MÔŽU SPOLUSPONZORI POUŽÍVAŤ VAŠE INFORMÁCIE. V každom prípade vám vo vstupnom, objednávkovom alebo registračnom formulári pred odoslaním dáme jasne najavo, či súhlasíte s prijímaním informácií od akejkoľvek tretej strany a budete mať možnosť rozhodnúť sa, že takéto informácie nebudete dostávať. informácie v čase odoslania vašej prihlášky, objednávky alebo registrácie.

Údržba a spracovanie informáciíVaše osobné údaje môžu byť uchovávané, prenášané a spracovávané v a do Maďarska a v iných krajinách našimi pridruženými spoločnosťami a/alebo poskytovateľmi služieb. Zákony o ochrane údajov v týchto krajinách môžu poskytovať nižší štandard ochrany vašich osobných údajov ako v krajine vášho bydliska. Pri ochrane vašich osobných údajov venujeme veľkú pozornosť a zaviedli sme primerané mechanizmy na ich ochranu pri medzinárodnom prenose. Vaše osobné údaje prenesieme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a zavedieme vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú primerane zabezpečené akoukoľvek treťou stranou, ktorá bude mať prístup k vašim informáciám (napríklad použitím vzorových doložiek schválených Európskou úniou). Komisia.Používaním našej webovej stránky a poskytovaním osobných údajov spoločnosti CB súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov a so zhromažďovaním, používaním, udržiavaním, prenosom a spracovaním vašich osobných údajov v Maďarsku alebo iných krajinách alebo územiach, a pokiaľ nie je uvedené inak v týchto Zásad ochrany osobných údajov, používame tento súhlas ako právny základ pre tento prenos údajov.Ak máte otázky alebo chcete získať viac informácií o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov alebo o implementovaných zárukách, pošlite nám e-mail na info@yahunagaia.hu, orders@stellarnations.com Bezpečnosť vašich informácií Prijímame primerané a vhodné opatrenia, aby sme pomohli zachovať bezpečnosť informácií a pomohli zabrániť ich zverejneniu. Aj keď dodržiavame primerané postupy, aby sme sa pokúsili chrániť informácie, ktoré vlastníme, žiadny bezpečnostný systém nie je dokonalý, takže nemôžeme sľúbiť a ani by ste nemali očakávať, že vaše informácie budú za každých okolností v bezpečí. Z bezpečnostných dôvodov neakceptujeme informácie o kreditných kartách prostredníctvom e-mailu, webového formulára alebo sociálnych médií. Úprava vašich osobných údajov Keď nám poskytnete osobné údaje, môžeme tieto informácie uchovávať. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a my vaše informácie upravíme alebo vymažeme, ak to zákon zakazuje. Zber informácií od detí Produkty a služby neposkytujeme deťom. Vedome nezhromažďujeme ani nepožadujeme informácie od detí mladších ako 16 rokov. Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek upraviť alebo doplniť zverejnením revidovaných zásad na našej webovej stránke, preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať zásady. Akékoľvek podstatné zmeny v tom, ako zhromažďujeme, používame alebo zdieľame vaše osobné údaje, ovplyvnia iba informácie, ktoré zhromažďujeme po dátume účinnosti zmeny našich zásad, pokiaľ nezískame váš súhlas inak. Zverejnenia špecifické pre región/krajinu

1.     Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP):Správca vašich osobných údajov Správcom vašich osobných údajov podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov je Czeizel Beatrix, 2626 Nagymaros, Jánoshegy-dűlő 12859/2

Právne základy pre používanie osobných údajovVaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ, vrátane:1. dodržiavať naše zákonné a regulačné povinnosti;2. na plnenie našej zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy;3. pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany;4. kde ste udelili súhlas na naše konkrétne použitie.

Účel, na ktorý používame a spracúvame vaše informácie a právny základ, na základe ktorého vykonávame jednotlivé typy spracúvania, je vysvetlený nižšie.

Účely, na ktoré budeme informácie spracovávať Právny základ pre spracovanie
Poskytovať služby používateľom a spracovávať transakcie. Je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje za účelom poskytovania služieb a spracovania transakcií podľa platnej zmluvy medzi nami.
Na zasielanie správ o našich produktoch, službách, akciách, ponukách, novinkách a udalostiach. Budeme vám posielať elektronickú komunikáciu, ak ste s týmito komunikáciami súhlasili. Pokiaľ ide o inú komunikáciu, je v našom oprávnenom záujme informovať vás o našich produktoch, službách, akciách, ponukách, novinkách a akciách. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé.
Aby ste zistili, ako ste sa o nás dozvedeli. Je v našom oprávnenom záujme porozumieť tomu, ako naši zákazníci nachádzajú naše webové stránky a/alebo naše služby. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé.
Poskytovať vám reklamu, obsah a ponuky na základe vašich záujmov a online aktivít od nás alebo tretích strán. Ak ste súhlasili s týmto spracovaním, budeme vám poskytovať reklamu, obsah a ponuky na základe vašich záujmov a online aktivít.
Aby sme našim poskytovateľom služieb umožnili vykonávať určité činnosti v našom mene; Je nevyhnutné, aby sme týmto spôsobom spracúvali vaše osobné údaje, aby sme mohli poskytovať služby a spracovávať transakcie podľa platnej zmluvy medzi nami. Je tiež naším oprávneným záujmom umožniť našim poskytovateľom služieb vykonávať určité činnosti v našom mene. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé.
Aby sme vás informovali o akýchkoľvek zmenách na webovej lokalite, ktoré by sa vás mohli týkať. Je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje za účelom poskytovania služieb a spracovania transakcií podľa platnej zmluvy medzi nami.
Aby sme vás kontaktovali alebo odpovedali na vašu komunikáciu, vrátane poskytovania produktov a informácií, ktoré požadujete. Je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje, aby sme s vami mohli komunikovať.
Na zlepšenie našej webovej stránky, nakupovania a kvality služieb. Je v našom oprávnenom záujme zlepšovať našu webovú stránku, skúsenosti s nakupovaním a kvalitu služieb. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé.
Spravovať našu webovú stránku vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistiky a prieskumov; Na zlepšenie našej webovej stránky, aby sa zabezpečilo, že súhlas bude prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a váš počítač, zariadenie alebo iný hardvér, prostredníctvom ktorého pristupujete na webovú stránku. Pre všetky tieto kategórie je naším oprávneným záujmom neustále monitorovať a zlepšovať naše služby a vašu skúsenosť s Webovou stránkou a zaistiť bezpečnosť siete. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé..
Na udržanie našej webovej stránky v bezpečí a na zabránenie odhaleniu podvodu a zneužitia; Aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti, zásady a postupy Toto spracovanie vykonávame, aby sme splnili naše zákonné povinnosti a chránili verejný záujem.
Spracovať na interné administratívne a analytické účely. Je v našom oprávnenom záujme spracúvať vaše osobné údaje na interné administratívne alebo analytické účely. Toto použitie považujeme za primerané a nebude pre vás škodlivé.

Medzinárodné prevody

Niektoré z našich spracovaní vašich údajov budú zahŕňať prenos vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Niektorí z našich externých poskytovateľov služieb tretích strán majú sídlo aj mimo EHP a ich spracovanie vašich osobných údajov bude zahŕňať prenos údajov mimo EHP. To zahŕňa aj Spojené štáty americké. Ak sa osobné údaje prenášajú a uchovávajú v krajine, ktorá nie je Európskou komisiou určená ako krajina poskytujúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov, podnikneme kroky na poskytnutie primeraných záruk na ochranu vašich osobných údajov vrátane uzatvárania štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Komisia, zaväzujúca príjemcov chrániť vaše osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť CB bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na účely, na ktoré boli uchovávané, napríklad aby vám umožnila používať webovú stránku a vaše produkty alebo vám poskytovať služby. V niektorých prípadoch môžeme údaje uchovávať dlhšie, aby sme dodržali platné zákony (vrátane tých, ktoré sa týkajú uchovávania dokumentov), ​​vyriešili spory s akýmikoľvek stranami a inak, ak je to potrebné, aby sme mohli vykonávať naše podnikanie. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame, budú podliehať týmto Zásadám ochrany osobných údajov a našim interným pravidlám uchovávania.

Prístupové práva dotknutej osoby

Vaše práva sú:

o    Právo na prístup k Vašim osobným údajom: Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a máte právo na prístup k osobným údajom a súvisiacim informáciám.o    Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ako to umožňuje zákon.o    Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ako to povoľuje zákon.o    Právo odvolať súhlas: Máte právo odvolať súhlas, ktorý ste poskytli.o    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu.o    Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať o obmedzenie nášho spracovania za obmedzených okolností.o    Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto informácie ďalšiemu prevádzkovateľovi, vrátane ak je to technicky možné, vysiela sa priamo.o    Právo namietať: Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov, ako to povoľuje zákon, za obmedzených okolností.Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás podľa časti „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke. Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a môžeme byť oprávnení odmietnuť žiadosti, úplne alebo čiastočne, ak platia výnimky podľa platného zákona.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte zákaznícky servis CB na čísle (36) 20 940 27 49 alebo na adrese orders@stellarnations.com.

 

Zverejnenie súborov cookie

Poskytovateľ Názov cookie/identifier Účel Typ Trvanie
Google Analytics _ga Rozlíšiť používateľov. Trvalý 2 roky
Google Analytics _gads Obmedzenie miery žiadostí a odlíšenie používateľov webu.. Trvalý 24 hodín
Adobe Analytics s_fid Rozlíšiť používateľov. Trvalý 5 rokov
Adobe Analytics s_sq Uloženie informácií o predchádzajúcom odkaze, na ktorý ste klikli na stránke. Trvalý 2 roky
Adobe Analytics s_vi Rozlíšiť používateľov. Trvalý 2 roky
Google Ads NID Aby ste si zapamätali vaše preferencie a ďalšie informácie. Relácia  
Google Ads IDE Uchovávanie informácií o vašich preferenciách a návštevách našej stránky, aby sme mohli prispôsobiť našu stránku a poskytovať vám ponuky, ktoré sú zamerané na vaše individuálne záujmy. Relácia  
Google Ads DSID Uchovávani informácií o vašich preferenciách a návštevách našej stránky, aby sme mohli prispôsobiť našu stránku a poskytovať vám ponuky, ktoré sú zamerané na vaše individuálne záujmy. Relácia