Ako pracovať so svojím Antares-kódom – 3. časť

V tomto blogu spoznáme podstatu astrologického kruhového diagramu.  Astrologický kruh sa používa ako interpretačný objektív Antares-Kódu. Jeho prehľad je súhrnom informácií od Beatrix, o ktoré sa s nami podelila počas neformálneho rozhovoru a následne ho poslala našej skupine do Bellinghamu v štáte Washington.    Táto MP3 nahrávka podporila naše pochopenie toho, ako pristupovať k Antares-Kódu. V angličtine je dostupná na webovej stránke www.stellarnations.com.

Tento príspevok si môžete predstaviť aj ako „učebnú pomôcku“, ktorá spracováva informácie.  Tiež môže byť užitočné považovať toto zhrnutie za sprievodcu interaktívnym procesom. Pochopenie vášho Kódu je v skutočnosti o vašej manifestácii – o osobe, ktorou ste. Umožňuje hlboký, konzistentný a fundovaný spôsob, ako dosiahnuť, aby vaše Vyššie Ja, vaše Nebeské Ja, ku vám prehovorilo a povedalo vám tajomstvá vašej vlastnej existencie.

Bea a Anikó to zhrnuli nasledovne:

„Naučíme svoje skupiny, ako majú v zrkadle Hviezdnych rodov klásť otázky plynúce z ich duše, ako napríklad: čo znamená, keď sa v našom horoskope objaví napríklad Chiron vo Vrchole 7. Domu a v konjunkcii s Mirachom? Takéto otázky na základe Antares-Kódu môže položiť ktokoľvek, pretože odpoveď prichádza vo forme veľmi konkrétneho, presného a absolútne osobného a jedinečného príbehu. Neexistujú žiadne vopred definované alebo stereotypné odpovede. Osobný karmický príbeh má vždy v Kóde veľmi presné miesto, ktoré reprezentuje napríklad už spomínaná konjunkcia Chironu a Mirachu vo Vrchole 7. Domu v danom horoskope narodenia, v galaktickej a pozemskej histórii tejto osoby. Jednotlivé aspekty majú pre každého iný význam, no v ich pozadí je vždy jeden príbeh. Keď ho pochopíme – alebo ho dostaneme či uvidíme v meditácii, vtedy skutočne vieme pokročiť na ceste objavovania samých seba, na ceste spoznania sa. Toto je zmysel cesty nášho zasvätenia.

Keď sa zoznamujeme s kódmi, ktoré sa ukrývajú v planetárnych a hviezdnych lúčoch nášho Antares-Kódu, odhaľujúce sa príbehy môžu byť kľúčmi, ktoré nás zavedú späť ku skúsenosti, prostredníctvom ktorej jednoducho vieme, kto sme a pre aký osud sme sa narodili. Potom môžeme uvidieť svetlá a tiene, prostredníctvom ktorých sa staneme oveľa celistvejšími. Môžeme pochopiť aj to, že pomocou skúseností sa leští diamantový kryštál našej duše – pretože len tí môžu rozumieť Svetlu, ktorí poznajú aj temnotu.“

Väčšina z nás pravdepodobne vie, že cez astrologický kruh prechádzajú dve osi – jedna vodorovná a jedna zvislá – a že je rozdelený na 12 Domov. Vodorovná os ukazuje na ľavej strane na Ascendent (ktorý je zároveň aj Vrcholom 1. Domu) a na konci pravej strany osi je Descendent (ktorý je zároveň aj Vrcholom 7. Domu).  Na spodnom konci zvislej osi je IC (Vrchol 4.Domu) a jej horný koniec ukazuje na MC (Vrchol 10. Domu). Viac informácií o nich si môžete prečítať v knihách a na webových stránkach s touto tematikou. No najpodstatnejším bodom ich pochopenia je uvedomenie si, že informácie o jednotlivých Domoch a ich rôzne aspekty môžeme použiť na vysvetlenie otázok, ktoré si sami sebe položíme vo vzťahu s celou našou galaktickou existenciou.

Poďme sa teda riadiť týmito užitočnými znakmi.

Ascendent (Vrchol 1. Domu) je vstupnou bránou do vašej súčasnej inkarnácie. Vaše hviezdy a planéty tu odrážajú váš všeobecný postoj k životu. Je to prastará, intuitívna podvedomá reakcia, ktorá vznikla na základe mnohých predošlých inkarnácií a môže poukazovať na to, čo sme sa naučili v predošlom živote. Toto určí smer a následne prvých šesť domov pokračuje v smere objavovania samých seba ako jednotlivcov: je to aspekt vášho „Ja“. Každý Dom v spodnej polovici kruhu, pod osou prepájajúcou Ascendent a Descendent, ukazuje nejaký aspekt „Ja“. Nezabudnime teda na to, keď budeme skúmať naše hviezdy a planéty cez tento spodný objektív, teda v týchto Domoch.

Môžeme to zhrnúť nasledovne:

V 1. Dome definujeme samých seba.

V 2. Dome si začíname vytvárať svoje okolie, tvoríme a potom vlastníme svoje výtvory. Ukazuje to aj náš vzťah k materiálnej hojnosti a k vlastneniu.

V 3. Dome vyjadrujeme svoje myšlienky, samých seba. Začíname sa učiť dať podobu svojim predstavám, vyjadríme ich a prepojíme ich so svojím životom a s inými.

V 4. Dom patrí rodinným skúsenostiam (a zároveň aj prvej skupinovej skúsenosti). 4. Dom je zároveň aj IC, ktorý vyjadruje karmické korene a podrobnejšie ho vyjadríme pri vzťahu IC s MC.

V 5. Dome skúšame vytvárať nové veci a učíme sa vychutnávať si život.

V 6. Dome sa umiestňujeme do pracovnej oblasti a definujeme svoje poslanie, našu službu v živote. Sem patria aj otázky zdravia a choroby.

Ranné fázy nášho života začíname v silovom poli kvality Ascendentu, ale pracujeme na identifikácii a dosiahnutí zmyslu života tak, ako ho definuje naše Slnko. Jedným zo spôsobov, ako nahliadnuť do nášho zmýšľaného cieľa je, že preskúmame hviezdy na našom Slnku a to, v ktorom Dome a znamení sa naše Slnko nachádza. V neskoršom období svojho života, kedy sa náš cieľ naplní, vyžarujeme svoj Cieľ, svoje Slnko, cez kvalitu svojho Ascendentu. Môžeme to povedať aj tak, že Ascendent je Alfou a Omegou zároveň. Odtiaľto sa pohýname a sem sa vraciame, no cestou uplatňujeme výzvy  a vplyvy, ktoré prichádzajú z hviezd a planét astrologického kruhu. Ak ich využijeme správne, ukončíme túto inkarnáciu pozdvihnutím kvalít, ktoré sme si definovali pri svojom vstupe do Ascendentu, na vyššiu úroveň.

Na opačnom konci vodorovnej osi, ktorá začína Ascendentom, je Descendent. V Descendente opúšťame cestu nášho osobného rozvoja, ktorá je zameraná na „Ja“ a svoju pozornosť obraciame smerom von, na druhých.  Vidieť sa v niekom inom, pozorovať sa ako v zrkadle je v dynamike tvorenia pre nás veľká pomoc. Charakter Descendentu, ako aj 7. Domu (ako sa to v ňom zrkadlí prostredníctvom hviezd, planét a symbolov) nám pomáha pochopiť podstatu zrkadla, s ktorým pracujeme.

Ako ľudia sa cez vzťahy učíme, akým spôsobom zažívame a používame naše emocionálne telo – a často je to najdôležitejšia časť nášho rozvoja. Teda, vo Vrchole 7. Domu (v Descendente), vstupom do 7. Domu,  keď prekročíme vodorovnú os a vstúpime do horných Domov, opúšťame vnímanie „Ja“. Odraz hviezd, planét a znamenia zverokruhu, ktoré sa nachádzajú na vrchole Descendentu a v 7. Dome, nám pomôžu uvidieť, ako naše emocionálne telo vstupuje do vzťahu s „iným“ emocionálnym telom.  V tejto oblasti sa môžeme pýtať z hľadiska našich silných stránok a z hľadiska našich výziev, ako ich máme použiť vo vzťahu s „iným“ – vo vzťahu k svojmu partnerovi, svojej láske, svojej spriaznenej duši.

V súhrne:

V Ascendente  sa definujeme ako „Ja“ v sebe samom. Vo hviezdach, planétach a znamení zverokruhu Ascendentu môžeme sledovať kvalitu nášho celkového prístupu a správania, ktorú  vo väčšine vecí reprezentujeme. Energia Ascendentu preniká ako mimoriadna svetelná pečať našou fyzickou manifestáciou. Ascendent často definuje našu inkarnáciu aj takým spôsobom, že načrtne typickú charakteristiku našej fyzickej manifestácie.

V Descendente sa definujeme prostredníctvom nášho vzťahu k ostatným, ako „my“. Vo  hviezdach, planétach  a znamení zverokruhu Descendentu môžeme sledovať zrkadlo kvality, ktorú používame  na spoznanie „inej osoby“.

Ako cez Descendent pretíname vodorovnú os kruhu a pokračujeme po hornej polovici kruhu, dozvedáme s čoraz viac o našich vzťahoch:

V 7. Dome sa dozvedáme o vzťahu s naším partnerom.

V 8. Dome o našom spojení s naším duchom a našimi karmickými Akasha Kronikami.

V 9. Dome o tom, ako získavame vyššie poznanie a vieru.

V 10. Dome o tom, ako toto vyššie poznanie vyjadrujeme na väčšom pódiu.

V 11. Dome o tom, ako sa delíme s tými, ktorí sú nám zverení, ako ich vedieme a ako sa o nich staráme.

Ďalšie vlastnosti týchto Domov:

Vstupom do 8. Domu a s Vrcholom 8. Domu: po tom, čo sme postupne spoznali rôzne aspekty seba samých v prvých šiestich domoch, ako aj v zrkadle skrze iných v 7. Dome zvyčajne nás čaká skúsenosť „malej smrti“, spôsobená partnerom alebo niekým iným. Musíme pustiť všetko, o čom sme si mysleli, že už poznáme – a aj všetky svoje doterajšie interpretácie. Musíme vynechať viditeľné štruktúry a načiahnuť sa za neviditeľným. Často je to spojené s bolestivým alebo desivým zážitkom pádu. Povzbudzuje nás to k ďalšiemu rastu, aby sme rástli smerom k našim spirituálnym úrovniam a aj k tomu, aby sme rozpoznali, že sme v skutočnosti oveľa viac, než čomu je možné porozumieť, chápať, vidieť a cítiť.  Môže to byť bolestivá transformácia – a najlepší spôsob, ako ju prežiť, je dovoliť si na chvíľu ustúpiť do prázdnoty našej vnútornej jaskyne.

Keď sme už v 8. Dome všetko pustili, sme pripravení na znovuzrodenie v 9. Dome  a sme pripravení vidieť viacvrstvové mnohoraké zázraky Tvorenia. Tu už hľadáme pochopenie vyššieho zmyslu nášho života, ktorý vychádza z našej duše. Aby sme to dosiahli, snažíme sa porozumieť Božiemu Plánu Tvorenia, Vyššej Pravde.

Na  ďalšej zastávke v MC, vo Vrchole 10. Domu, sa môžeme vcítiť do hlavného zmyslu nášho života a do toho, na akých pódiách si prajeme objaviť sa, aby sme ho vyjadrili. Hlbšie sa tomu budeme venovať nižšie, pri objasňovaní vzťahu medzi IC a MC.

11. Dom a jeho vrchol vyjadruje náš rast pre náš cieľ a v tomto dome je otázkou, akým spôsobom sa podelíme o všetku múdrosť, ktorú sme získali – akým spôsobom sa podelíme o naše poznatky o duchovnom svete a ako sa budeme v tomto smere starať o komunitu, do ktorej patríme.

12. Vrchol domu a následne 12. Dom je miestom duchovnej inventarizácie. Tu sa môžeme obzrieť späť na priebeh vývoja našej cesty a syntetizovať svoje skúsenosti do skutočnej duchovnej múdrosti. Avšak, ak sa úroveň spirituálneho poznania nezrealizuje, potom môže byť ťažké rozpoznať, čo nám chcú vplyvy 12. Domu povedať. Ak je naše Slnko v 12. Dome, potom sa ako výzva objaví pocit neviditeľnosti – akoby nás nikto nevidel. Hoci nie je jednoduché narodiť sa so Slnkom v 12. Dome, napriek tomu môže byť zdrojom vynikajúceho tvorivého, umeleckého alebo duchovného talentu.

Dom môže byť aj vnútorným zážitkom jaskyne a keď pochopíme vplyvy hviezd pri Vrchole 12. Domu a v 12. Dome; aj tie nám môžu ukázať, ako môžeme vykúpiť svoje karmické vzorce.; aj tie nám môžu ukázať, ako môžeme vykúpiť svoje karmické vzorce. Teda, hviezdy, planéty a znamenie zverokruhu 12. Domu vyjadrujú potenciálny archív, v ktorom sú vplyvy, ktoré slúžia ako vážny pozdvihujúci bod a ktoré sú potrebné na odhalenie tajomstiev ukrytých hlboko vo vnútri – a tým aj na ich uzdravenie.

V kapitole, ktorá pojednáva o 12. Dome, je kratučká veta, ktorá mi stále napadne: „Avšak v tomto bode je s vami spojený špeciálny a mimoriadne vysoko vibračný duchovný lúč: tvoje Vyššie Ja, tvoja vnútorná majstrovská bytosť.“ Keď mi prišli na um tieto riadky, predstavila som si, ako jedna z hviezd z Vrcholu môjho 12. Domu  pupočnou šnúrou spája moje manifestované ja s mojím Vyšším Ja. Po tom, čo som prešla každú z tamojších hviezd, opýtala som sa: „Ktorá z vás ma spája s mojím vnútorným Majstrom?“ Postupom času, ako som pokračovala v kladení otázok a prijímala vnútorné impulzy a vnuknutia – a aj na základe vnútornej práce, ktorú som vykonávala kvôli hlbšiemu liečeniu karmických rán – už cítim, že mojou „pupočnou šnúrou“ je hviezda Alkaid.

Hviezda Alkaid patrí ku Hviezdnemu rodu Medveďov a je jednou zo siedmich Múdrostí, ktoré určujú Kristovo Vedomie. Múdrosť Alkaidu je nasledovná: hlboká a istá Viera v Múdrosť a Silu Svetla. Celý život som cítila pochybnosti, ktoré ma zožierali a trpela som kvôli nim, či temné sily nie sú silnejšie ako Svetlo. Naozaj som si nebola istá. Zaujímalo ma to oveľa skôr, než som spoznala Hviezdne rody – pravdepodobne preto som si aj pritiahla učenia Hviezdnych rodov.   Teraz môžem použiť porozumenie a intuíciu Alkaidu ako vôdzku pri vytváraní udalostí každodenného života.  Je naozaj veľkou pomocou, vnímať spojenie s citlivou existenciou Alkaidu a silu Múdrosti Svetla,  ako aj vieru v neho. Toto vedomé spojenie mi pomáha cítiť, že keď som skľúčená z malých alebo veľkých vecí života, môžem sa nadýchnuť kvality Svetla Alkaidu.

Je tiež mimoriadne užitočné cítiť, že už sa dokážem reflexívne posilniť  pri pomyselnom „bufetovom stole“, na ktorom sú rôzne kvality Svetla, založené na poznaní mnohých hviezd a Rodov.   Môj cit, ktorý ma viaže k Alkaidu, je posilnený a rozšírený spätným odrazom,  ktorý je výsledkom pochopenia ďalších hviezdnych lúčov. Napríklad, ak požiadam Alkaid o silu, môže preblesnúť aj otázka týkajúca sa inej hviezdy alebo hviezd a tým sa zosilnia rôzne kvality Svetla. Zvyčajne keď preblesne myšlienka, ktorá sa týka inej pripojenej hviezdy, v tej chvíli rozšíri moje chápanie a potom sa takto môžem pozerať na situáciu, ktorá je predo mnou. Toto všetko ponúka rýchle, sotva uchopiteľné, no hmatateľné vnímanie Nebeského vedenia. Napríklad keď mi naskočí Sírius A, môžem vdýchnuť tvorivý náboj Jednorožcov a viem, že tam môžem nájsť celú Knižnicu Tvorenia. Zároveň sa môžem nadýchnuť aj poznania toho, že na tejto hviezde dostali svoje miesto aj základy 12 Poznaní Mužskej vetvy Hadov a vyjadrím tým zázraky mechanizmu Tvorenia a zázraky rôznych spôsobov fungovania Tvorenia. Viem aj to, že z toho istého prameňa zo Síria A pochádza aj Ženská vetva Rodu Hadov a že vznikla ako doplnková energia k učiteľskému poslaniu Mužskej vetvy. Vdýchnutie týchto myšlienok, pocitov a obrazov súvisiacich s týmito hviezdnymi kvalitami, mi umožnia  rozšírenie môjho Sebavnímania do oblastí mimo každodenného života. Umožnia mi, aby som sa obrátila k niečomu väčšiemu, udržala a doslova rozšírila skúsenosti Seba samej – a aj to, aby som mohla zostať ešte viac prítomná v každodennom živote.

Takto môžete nájsť hlboké uzemnenie svojej existencie vo hviezdach. Tento masívny termín „uzemnenie“ môže znieť trochu v rozpore s našimi inštinktmi, keďže ich už dosť dlho považujeme len za farebné plynné nebeské telesá. No keď sme trochu spoznali 7D históriu hviezd a ich charakter,  prišli sme na to, že sú to cítiace bytosti – každá z nich je množinou rôznych častí našej duše, každá z nich nesie inú kvalitu Svetla a všetky pozostávajú z kúskov duše, zhromaždených vzájomnou príťažlivosťou a učia sa a prejavujú podľa „pravidiel“ svojej konkrétnej dimenzie – a vtedy môžeme pochopiť, že oni sú našimi vlastnými „Kódmi“.   Tým, že sme ich vedome umiestnili na náš „Nebeský Plášť“, tento náš „Hviezdny Plášť“ nám ponúka príležitosť silne sa uzemniť – veľmi tekutým spôsobom. (Dokonalé Vodnárske vysvetlenie pojmu uzemnenie.)

Keď už z učenia Hviezdnych rodov chápeme, že hviezdy sú frekvencie svetla, ktoré nesú informácie a každá z nich je centrom, uzlom matrixu našich vlastných vyšších dimenzionálnych Svetelných frekvencií – môžeme pomocou otázok vstúpiť do interakcie s hviezdami/so samými sebou. Neustálym rozvíjaním tohto vzťahu donútime brány medzi jednotlivými dimenziami k tomu aby sa otvorili. Vrátim sa teda k odporúčaniu od Beatrix a Anikó: preto nás učia, ako klásť otázky vychádzajúce z našej duše, v zrkadle učenia Hviezdnych rodov. Týmto spôsobom žiadame našu dušu o to, aby sa spojila s týmito kódmi a tak s nami pracovala. Neexistujú hranice toho, na čo sa môžeme opýtať, po čom môžeme pátrať. Môžeme napríklad požiadať našu dušu, aby sledovala situácie, kedy si uvedomíme, že na niečo reagujeme zastaraným a nefunkčným spôsobom a chceli by sme to zmeniť. Môžeme požiadať, aby nám namiesto zaužívanej reakcie (ktorú si vďaka nejakému svojmu minulému hviezdnemu príbehu dokážeme okamžite stiahnuť) odporučila riešenie, ktoré je na vyššej úrovni. Takýmto spôsobom sa môžeme zodvihnúť VYŠŠIE a môžeme aj v sebe, aj vo svojom okolí, vytvoriť harmonickú kvalitu.

Aby bol náš prehľad úplný, musíme sa pozrieť na niekoľko ďalších vecí. Spomínali sme už IC (Vrchol 4. Domu) a MC (Vrchol 10. Domu) – no o každom z týchto aspektov a o ich spoločnej dynamike sa môžeme dozvedieť ešte  viac. Vieme, že IC nám ukazuje naše karmické korene a rodinné korene, s ktorými sme sa sem narodili a ktoré sme si priniesli od predkov. Rodina, do ktorej sme sa narodili, slúži rolami, ktoré vytvárajú atmosféru na otvorenie našich karmických zranení. Často je teda práve detstvo terénom, kde prvýkrát zažijeme naše karmické zranenia.

Vplyvy 4. Domu nám ukazujú, ako sú naše emocionálne telá kódované rodinným prostredím a naším detstvom.  Ukazujú nám aj to, ako si prestavujeme svoju budúcu rodinu – tú, ktorú si chceme neskôr založiť. Napríklad, ak je tam veľmi veľa hviezd alebo Juno, tak to môže znamenať, že by sme chceli byť manželom/manželkou. Ak je tam Ceres alebo Mesiac, tak to ukazuje aspekt, že sme sem prišli s  túžbou, plánom, postojom, že sa chceme stať matkami – a v tomto živote je to náš veľmi jasný zámer. Ak  tu nie je veľa hviezdnych vplyvov, tak to znamená, že nebudeme mať vlastnú rodinu, alebo ju nechceme. Poukazuje to na to, že hlavným cieľom nebola rodina, alebo to pri zostavovaní nášho inkarnačného životného plánu nebola priorita. Rodina síce aj v takomto prípade môže byť súčasťou nášho života, no nie je to tak dôležitý karmický vzorec alebo definujúca téma, ktorú by bolo potrebné teraz vykúpiť alebo liečiť.

Teraz sa z karmických koreňov IC dvíhame k vrcholu nášho diagramu, do MC.   Táto os ukazuje „odkiaľ kam“: odkiaľ sme prišli a ktorým smerom by sme sa chceli rozvíjať. MC zrkadlí náš vzťah k práci, ktorú robíme pre náš cieľ. Pozrite sa teda na to, aké Hviezdne rody a hviezdy tu máte a opýtajte sa, ako vyjadrujú váš postoj k cieľu.

Môžeme teda pokročiť v prehľade a preskúmať posolstvá Vrcholu 4., 8. a 12. Domu – o svojich najhlbších karmických koreňoch, ktorým musíme čeliť. Ako sme už spomínali, Vrchol 4.Domu (IC) vyjadruje karmický problém cez rodinnú situáciu a prežívanie v našom detstve. No pochopenie karmických koreňov, ktoré sa zrkadlia v hviezdach a planétach Vrcholu 8. a 12. Domu, už nie je také jednoduché. Tu ležia najhlbšie rany. Aby sme tomu lepšie porozumeli, potrebujeme pokoru a musíme dovoliť, aby náš pohľad na ne bol založený na meditatívnom postoji. Často práve tu ukrývame hriech, ktorý sme spáchali svojou vzburou proti Stvoriteľovi. Je veľmi dôležité, aby sme svoj najhlbší hriech pochopili cez uhol pohľadu hviezdneho vedomia. Je to dôležité preto, lebo náš hriech často spôsobuje opakované cykly pokánia voči nám samým a hviezdne príbehy konjunkcíí v 8. a 12. Dome  často hovoria o pozadí týchto sebatrestacích cyklov.  Ich pochopením môžeme pracovať na tom, aby sme si odpustili a dostali tieto pocity do rovnováhy. Vedomie hviezd je dostatočne široké a hlboké na to, aby otvorilo úplne novú perspektívu a poskytuje prostriedky, ktorými môžeme obrátiť všetky svoje hriechy smerom k ich vykúpeniu a k novému cyklu.

V tomto prehľade sa pozrieme aj na ďalšiu dynamiku. Sú to Mesačné uzly – posolstvá Zostupného/Južného Mesačného uzla  a Vzostupného/Severného Mesačného uzla.

Zostupný/Južný Mesačný uzol nám ukazuje našu najhlbšiu karmickú minulosť a poukazuje na tú hlavnú tému, ktorú sme si do tohto života priniesli preto, aby sme ju vykúpili. Mnohé životy sme na nej tvrdo pracovali a pravdepodobne došlo aj k prirodzenému pochopeniu koreňov tohto problému; no napriek tomu stále opakujeme tú istú chybu. Tento opakujúci sa vzorec nás už veľmi unavuje a v istom momente náhle rozpoznáme, že už ten známy a pohodlný spôsob, akým sme doteraz veci riešili, nefunguje. Aby sme získali náhľad na tieto karmické témy, potrebujeme meditovať o vplyvoch hviezd, ktoré sa nachádzajú práve tu a musíme prijať     komplexný pocit, ktorý to v nás vyvolá. Tu sa pýtame, ktorú karmickú tému sme prišli v tomto živote vykúpiť.

Keď prídeme na to, že zmena je potrebná, ba priam nevyhnutná; musíme siahnuť práve po opačnom spôsobe – a tým môžeme začať nový cyklus. Toto je dôležitý bod nášho života a keď sa na to neskôr pozrieme, môže nás to naplniť dobrým pocitom.  Potom si už môžeme nárokovať realizáciu a zároveň môžeme uznať, že sme túto hlbokú zmenu potrebovali a že sme jej museli čeliť (no nezastavme sa tu: urobme si malú vnútornú oslavu a pozvime na ňu svoju Majstrovskú hviezdu z 12. Domu.)

Ďalšie náhľady  do karmických tendencií, ktoré nám otvára Zostupný/Južný Mesačný uzol, nám pre pomoc ukazuje Vzostupný/Severný Mesačný uzol. Ukazuje nám, ktoré nástroje a kvality sú najlepšie na to, aby sme vykúpili karmickú otázku (karmické otázky), ktoré sa zrkadlia v Zostupnom/Južnom Mesačnom uzle. Všetko sa to zrkadlí v znamení zverokruhu, v Dome, planétach a hviezdach Vzostupného/Severného Mesačného uzla. S týmito informáciami sa môžeme pozdvihnúť do vyššieho bodu, ktorý je za karmickým obsahom.

Nuž, keď ste v čítaní dospeli až sem a prečítali ste si všetky tri časti, ako pracovať so svojím Antares-Kódom, dostávate zlatú hviezdu. Nájdete v nich mnoho informácií, ako aj v úvode knihy a v už spomínanej MP3 nahrávke od Beatrix, ktorá je podkladom pre napísanie týchto blogov.

V plnej miere sa  hlbšej interpretácii Planét a Asteroidov venuje kniha Osudy Hviezd.  Ak už teraz systematicky pracujete so svojím Antares-Kódom, tak položíte skvelé základy toho, aby ste sa cez Planéty a Asteroidy, ktoré sú obsahom tej knihy, hlboko ponorili do spoznania seba samých na galaktickej úrovni.

Na záver: prostredníctvom cieľavedomého využívania nástrojov, ktoré ponúka kozmológia Hviezdnych rodov, budete najlepším zdrojom informácií a liečenia vy sami.

Vychutnajte si cestovanie – ak keď vás možno hlboké karmické uzavretie môže na chvíľu bolestivo doráňať. Pretože prísľub tohto cyklu Tvorenia v tejto Slnečnej sústave je spojený so štyrmi Kozmickými Princípmi, ktoré sú nadradené ľudským zákonom. Sú to nasledovné princípy: Božia Láska, Boží Zákon, Božia Milosť a Božia Vôľa. Verím, že zameranie sa na Alkaid (a na ostatné časti môjho Kódu) vám pomôžu udržať Svetlo tejto vízie. No na to, aby sa táto vízia stala skutočnosťou, musíme držať Svetlo všetci. Pomocou kníh Beatrix a Anikó a hlbokou analýzou svojho Antares-Kódu môžete aj vy nájsť SVOJ VLASTNÝ dynamický stred.

Žehnám Vám, Leslie