• Home
  • Meditations (mp3)
  • Očistenie a naladenie osobného kvantového poľa // A személyes kvantummező megtisztítása és felhangolása (HUNGARIAN language)

Očistenie a naladenie osobného kvantového poľa // A személyes kvantummező megtisztítása és felhangolása (HUNGARIAN language)

20,00 

Category:

Description

(Pozn.: meditáciu vedie  Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom alebo v anglickom jazyku – podľa toho, ktorú verziu si objednáte. K nahrávke bude priložený textový dokument so slovenským prekladom meditácie, aby ste si mohli meditáciu vopred prečítať a v prípade potreby sa k textu opakovane vracať. Pre samotnú meditačnú cestu vôbec nie je rušivé, že ju nenasledujete od slova do slova – dôležitý je váš úmysel a nasledovanie vnútorného vedenia.) 

Sakrálny rituál  vytvorenia osobného a kolektívneho kvantového poľa 

1. Očistenie nervového systému

Prvé meditačné cvičenie pomáha očistiť nervový systém od extrémnych stresov spôsobených podnetmi každodenného života a vyladiť ho; čím ho chráni pred škodlivým elektromagnetickým žiarením, najmä pred najnebezpečnejšími 5G frekvenciami. Môže byť veľmi nápomocné aj pri bolestiach hlavy a závratoch. Týmto cvičením je vhodné začať deň, aj ukončiť ním večer.

2. Tajomstvo osobného a kolektívneho kvantového

Pri tomto konkrétnom duchovnom rituáli je veľmi dôležité pochopiť, že neustály pohyb a vibrácie nabitých častíc, atómov a subatomárnych častíc vesmíru vytvára dynamicky sa meniace, rozširujúce, pulzujúce kvantové pole. Ak zároveň dostatočne naladíme frekvencie svojich pocitov a myšlienok – teda,  ak sme schopní pohybovať svetelným obsahom vo svojom vnútri – potom ak prežijeme starostlivo navrhnuté kroky tejto meditácie, budeme schopní privolať vysoko vibračné tvorivé, vyživujúce frekvencie vesmíru. Inými slovami, svoje kvantové pole  napojíme na univerzálne kvantové pole a odtiaľ môžeme čerpať energiu, svetlo, inšpiráciu, zdravie, silu, pocit bezpečia, lásku alebo dokonca materiálnu hojnosť. Ak tento proces vedome a aktívne riadime, môžeme ovládať to, čo s nami prichádza do kontaktu – to znamená, že sa môžeme stať tvorcami svojej vlastnej reality.

Táto mimoriadne silná vnútorná cesta je tiež určená ako prostriedok ďalšieho spojenia sa pracovníkov Svetla; aby sme ochránili seba, svojich blízkych a celú planétu pred škodlivým žiarením, sledovaním a manipuláciou mysle, vrátane životu škodlivých frekvencií 5G.

V tomto procese sa môžeme stať tvorcami kolektívnej reality a životného priestoru, ktorý rezonuje s kvalitami piatej dimenzie pozemskej úrovne bytia, a tak buduje most k Vzostupu.

Osobitným pokladom a darom tejto meditácie je aj sväté zjavenie vytvorenia Kristovej siete. …

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

(Veríme, že s ohľadom na pravidlá spirituálnej etiky a s rešpektom k duševnému vlastníctvu  budete meditácie a jej texty používať len pre vlastnú potrebu.)

 

Obálka: Emese Szabados – Sila zjednotenia…

Hudba: Christopher Lloyd Clarke, RoyaltyFreeMeditationMusic.com a hudobné prvky a efekty predávané spoločnosťou Pond5.com 

—o—

1.Clearing the Nervous System

The first meditation practice helps us to cleanse our nervous system from the extreme stress generated by the massive amounts of incoming stimulus in our everyday lives. It also attunes our consciousness to a harmonious higher-level state. This clearing and re-tuning help defend the nervous system against harmful electromagnetic radiation, especially the most dangerous 5G frequencies. This meditation can be very helpful for headaches and dizziness. It is useful to start the day with this meditation in the morning and then to close the day with it in the evening.

 

2.The Secret of the Personal and the Collective Quantum Field

For this special spiritual ritual, it is important to understand that the continuous movement and vibration of the charged particles, atoms and subatomic particles of the universe create a dynamically changing, expanding and pulsating quantum field. Thus, if we raise the frequency of our feelings and thoughts, we increase the effect of these particles within us and can thereby increase the quantity of light within us. By completing the carefully composed steps of this meditation, we become capable of attracting the higher vibrational creative and nourishing frequencies of the universe. With our quantum field, we connect to the universal quantum field and from there we can attract energy, light, inspiration, health, strength, a sense of security, love or even material gain. If we operate this process intentionally and actively, we can control what we connect with, thereby truly becoming creators of our own reality.

We intend this powerful inner journey to be another tool for our regular Saturday joining as Lightworkers. Using this together, we can become the creators of a collective reality and life sphere which resonates to the qualities of the 5th dimensional earthly plane of existence and thus it establishes a bridge towards the dimensional Ascension of our planet.

And by establishing this field, we protect ourselves and our loved ones, and the entire planet against the harmful radiation and means of surveillance and mind manipulation which include the maleficent frequencies of the 5G grid.

Importantly, the sacred revelation and magical prayer that was used in creating the Christ-grid 13 thousand years ago after the fall of Atlantis is also a special gift of this meditation. This prayer can work as a potent invocation to heal and reconstruct the Christ-grid that is currently threatened by the broadcasting of 5G frequencies.

 

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

Cover artwork by Emese Szabados – The Power of Uniting…

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyalteFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com

Herkimer diamond

Creating the quantum field Creating the quantum field

Additional information

Language