• Home
  • Meditations (mp3)
  • Tajomstvo vytvorenia svetelného tela Pegasa (v maďarskom jazyku so slovenským prekladom vo wordovom dokumente) // The Mystery of Creating the Pegasus Light-body (HUNGARIAN language)

Tajomstvo vytvorenia svetelného tela Pegasa (v maďarskom jazyku so slovenským prekladom vo wordovom dokumente) // The Mystery of Creating the Pegasus Light-body (HUNGARIAN language)

23,00 

Category:

Description

Počas tejto vnútornej cesty sa rozvinie nádherné a jedinečné mystérium, ktoré môže byť výnimočným darom pre tých, ktorí sa spoznali v príbehu Andromédy, ktorý sme predstavili v našej knihe Hviezdne rody – rodiny duší a pre tých, ktorí objavili hlboké duchovné kód, ktoré ich  spájajú s hviezdnym rodom Pegasov.

V tejto špeciálnej meditácii sa podelíme o posvätný rituál, prostredníctvom ktorého možno invokovať realitu svetelného tela Pegasa. Keď sa s touto realitou jemne spojíte, tajomstvo osudu Pegasa (ktorý sa manifestuje ako kozmický posol, ktorý spája rôzne svety)  sa stane vnútorným zážitkom a vy môžete prijať aktuálne nebeské posolstvá. Táto zvuková meditácia obsahuje vnútorné mystérium – cestu, ktorá bola jedným z najväčších pokladov a darov roka, ktorý bol pod dohľadom  hviezdneho rodu Pegasov. Posvätné mantry, ktorými bolo možné  prebudiť hviezdny dopravný prostriedok svetelného tela Pegasa,  mohli doteraz uchovávať len tajné spirituálne tradície – no teraz sa o ne delíme v širšom kruhu, pretože sme považovali za dôležité, aby tento špeciálny iniciačný rituál mohli zažiť aj členovia našej širšej “hviezdnej rodiny”.

Namasté,
Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó 

 

Pozn.: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom jazyku. K nahrávke bude priložený textový dokument so slovenským prekladom meditácie, aby ste si mohli meditáciu vopred prečítať a v prípade potreby sa k textu opakovane vracať. Pre samotnú meditačnú cestu vôbec nie je rušivé, že ju nenasledujete od slova do slova – dôležitý je váš úmysel a nasledovanie vnútorného vedenia.


Obálka upravená podľa výtvarného diela Iriny Charčenko: Emese Szabados, “Mystérium vyvorenia svetelného tela Pegasa”
Hudba: Christopher Lloyd Clarke, licencia: RoyalteFreeMeditationMusic.com a stock médiá: Pond5.com
Slovenský preklad: Jana Redy Lantajová

—o—

A beautiful and unique mystery unfolds throughout this inner journey, which can be an exceptional gift to those who have recognized themselves in the Andromedan story introduced in our book Stellar Nations – Soul Families, and those who have discovered deep spiritual codes connecting them to the Pegasus Stellar Nation.

In this special meditation, we share the sacred ritual through which the reality of the Pegasus light-body can be invoked. As you gently unite with this reality, the secret of the Pegasus destiny – manifested as the cosmic messenger who connects the different worlds – becomes an inner experience, while you can receive the current Celestial messages. This audio meditation contains an inner mystery-journey that was one of the greatest treasures and gifts of the year of the Pegasus Stellar Nation. Until now, only the secret spiritual tradition could hold the sacred mantras, along which the stellar vehicle of the Pegasus light-body could be awakened, but now we are sharing it in a wider circle because we thought it was important that the members of our wider “stellar family” could experience this special initiation ritual as well.

Namasté,

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

 

Cover artwork adapted from Irina Kharchenko’s artwork by Emese Szabados “The Myster of Creating the Pegasus Light-Boy”

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyalteFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com