• Home
  • Meditations (mp3)
  • Cestovanie na hivezdu Diamont Saphira (MAĎARSKÝ jazyk so slovenským prekladom vo wordovom dokumente) / A Journey to Diamont Saphira …(HUNGARIAN language)

Cestovanie na hivezdu Diamont Saphira (MAĎARSKÝ jazyk so slovenským prekladom vo wordovom dokumente) / A Journey to Diamont Saphira …(HUNGARIAN language)

23,00 

Category:

Description

Diamont Saphira je magická a krásna hviezdna sféra v piatej dimenzii v súhvezdí Androméda, kde na duše Pegasov čakajú ich niekdajšie sestry a bratia. Tento hviezdny svet sa v tomto čase vytvoril preto, lebo k vykúpeniu a k návratu na svoju pôvodnú cestu osudu sa blíži čoraz viac duší s hlbokými pegasími koreňmi. Zrodil sa tu teda liečivý svet so skutočne útulnou domácou atmosférou, aby privítal a liečil tie pegasie duše, ktoré konečne prešli cez eóny cyklov a blížia sa k vykúpeniu a návratu. Je to miesto, kde si môžu oddýchnuť duše poslov – Pegasov, ktoré sa vzbúrili a opustili svoju cestu „andromédskeho osudu” – ako je podrobne opísané v našich knihách Osudy hviezd alebo Hviezdne rody – Rodiny duší. Tu môžu odložiť bremeno dramatických udalostí, ktoré sa v dôsledku ich dávnych rozhodnutí nevyhnutne museli odohrať v Bráne Slnka. Tu, na Diamond Saphira, môžu konečne vypustiť všetky emocionálne a energetické stopy chvíľ, keď stratili svoj hviezdny domov.

Počas tejto veľkolepej medzihviezdnej cesty sa môžu duše Pegasov opäť spojiť so svojimi stratenými sestrami a bratmi a prostredníctvom mimoriadne silného katarzného liečebného procesu môžu znovu získať svoj pôvodný kód osudu. To posilní ich pozemské cesty, aby sa opäť obrátili k vedomému naplneniu svojho poslania. Takto môžu nájsť skutočné šťastie aj v prechodnej sfére planéty Zem.

Chceli by sme zdôrazniť, že vás prosíme, aby ste si túto meditáciu objednali len vtedy, ak ste už túto históriu pochopili zo spomínaných kníh. Len vtedy môžete naplno prijať a prežiť každý krok tejto vnútornej cesty a len vtedy ste dostatočne pripravení prijať toto silné uzdravenie.

Aj keď je táto vedená meditácia ponúkaná v súčasnosti len v maďarčine, meditáciu môže pochopiť a použiť vaša duša. V istom zmysle môže toto obídenie mysle dokonca zvýšiť silu vedenia.
Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

Pozn.: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom. K nahrávke bude priložený textový dokument so slovenským prekladom meditácie, aby ste si mohli meditáciu vopred prečítať a v prípade potreby sa k textu opakovane vracať. Pre samotnú meditačnú cestu vôbec nie je rušivé, že ju nenasledujete od slova do slova – dôležitý je váš úmysel a nasledovanie vnútorného vedenia.


Obálka: Emese Szabados “Cesta na Diamont Saphira”
Hudba: Christopher Lloyd Clarke, licencia: RoyalteFreeMeditationMusic.com a stock médiá: Pond5.com
Slovenský preklad: Jana Redy Lantajová

—o—

Diamont Saphira is a magical and beautiful 5th dimensional stellar sphere in the constellation Andromeda, where homecoming Pegasus souls are awaited by their former sisters and brothers. This stellar world has congregated in this time frame since more and more souls with deep Pegasus roots are coming closer to redemption and returning to their original destiny path. So, a healing world with a truly cozy home atmosphere has been born here to greet and treat those Pegasus souls who have finally made it through so many eons of cycles and are nearing redemption and return. It is a place where the Pegasus messenger souls who had revolted and left their pathway along the “Andromedan destiny” – as described in detail in our books Stellar Destinies or Stellar Nations – Soul Families – can take a rest. Here they can put down the burdens of those dramatic events, which necessarily had to happen at the Gate of the Sun as a result of their choices long ago. Here, on Diamont Saphira, they can finally discharge all the emotional and energetic traces of those moments when they lost    their stellar home.

During this grand interstellar journey Pegasus souls can reunite with their lost sisters and brothers and through an extremely powerful cathartic healing process they can regain their original destiny code. This empowers their earthly pathways to turn towards the conscious fulfillment of their mission again. Thus they can find real happiness in the transitional sphere of planet Earth, too.

We would like to emphasize that we ask you to order this meditation only if you already understand this history from the referenced books. Only then can you fully take in and experience each step of this inner journey and only then are you prepared enough to receive this powerful healing.

While this guided meditation is only offered in Hungarian at this time, the meditation can be apprehended and used by your soul. In some ways this bypassing of the mind might even enhance the potency of the guidance.

 

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

 

Cover artwork by Emese Szabados “A Journey to Diamont Saphira”

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyalteFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com


Digital version, mp3

Hungarian language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cestovanie na hivezdu Diamont Saphira (MAĎARSKÝ jazyk so slovenským prekladom vo wordovom dokumente) / A Journey to Diamont Saphira …(HUNGARIAN language)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *