• Home
  • Meditations (mp3)
  • Rituál s osobnou a planetárnou Anti-Grid mriežkou so silou Niomé (Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)

Rituál s osobnou a planetárnou Anti-Grid mriežkou so silou Niomé (Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)

43,00 

Category:

Description

The Ritual of operating the Personal and Planetary Anti-grid with the Power of Niomé – Rituál s osobnou a planetárnou Anti-Grid mriežkou so silou Niomé

(Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)

Touto meditáciou pokračujeme v našej sérii s názvom Tajomstvá Niomé, aby sme odhalili presné detaily vytvárania a používania Anti-Grid mriežky od Niomé. Pomocou tohto vedenia vedome vytvárame extrémne silný ochranný a energetizujúci svetelný štít, ktorý dokáže odhaliť, zničiť a zadržať všetky patogénne elementály, ktoré škodia nášmu fyzickému,a emocionálnemu zdraviu, všetky myseľ manipulujúce a astrálne vplyvy, negatívne vzorce myslenia, deštruktívne programy, ktoré nám boli poslané a dokonca aj prístupy rôznych foriem umelej inteligencie. Táto meditácia môže byť veľmi nápomocná aj v prípadoch akútneho alebo chronického zápalového či infekčného ochorenia alebo ak máme pocit, že sa okolo vás hromadí priveľa negatívnej a nízko vibračnej energie a astrálnej prítomnosti.

V druhej polovici meditácie slúžime svojmu osudu vesmírnych ľudí a vytvárame planetárnu Anti-Grid mriežku okolo Zeme prostredníctvom sily úžasného spojenia Pracovníkov Svetla. Spoločne čistíme živú sféru Gaie a posilňujeme ochranu okolo našej Matky Zeme.

Rady by sme zdôraznili, že túto meditáciu by si mali objednať a používať len tí, ktorí už čítali našu knihu „Hviezdne Rody – Rodiny duší“, aby jasne pochopili, kto je Niomé a s čím nám môže pomôcť.

Duchovné učenie priamo súvisiace s meditáciou možno nájsť v našej knihe Hviezdne Rody – Rodiny Duší, str. 597 – 670)

Dúfame, že táto špeciálna cesta uzdravenia môže poskytnúť veľkú pomoc mnohým ľuďom.

Dr. Beatrix Czeizel& Anikó Greskó

Obal: Melinda Németh – Niomé’s Secrets

Pripravili sme aj veľmi špeciálny a mimoriadne silný sakrálny svetelný oltár, ktorý bude sprevádzať túto meditáciu. Je to nástroj a generátor energie posvätený Niomé. Presne odráža sakrálnu geometriu a princíp fungovania obrannej Anti-Grid mriežky. Stala sa ohniskovým bodom, ktorý funguje ako kotva a udržiavateľ kolektívnej Anti-Grid mriežky. Niekoľko obrázkov tohto nádherného umeleckého diela nájdete na našej webovej stránke vedľa úvodu k meditácii.

—o—

Hlas: dr. Beatrix Czeizel

Hudba: Christopher Lloyd Clark, licencovaná spoločnosťou RoyaltyFreeMeditationMusic.com a médiá poskytované spoločnosťou Pond5.com

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

V prípade problémov alebo otázok nás kontaktujte na: info@yahunagaia.hu

Cena je 43 eur

—o—

With this two part meditation we continue our series called “Niomé’s Secrets” to reveal the exact details of creating and using the Niomé Anti-Grid. The first part of this guidance helps us to consciously create the extremely powerful protective and energizing personal light-shield which can screen, destroy and keep away all the pathogenic elementals harmful to our physical and emotional health, all the mind-manipulating and astral influences, the negative thinking patterns and destructive programs sent to us and even the approach of the different forms of artificial intelligence. This meditation can also be very helpful in cases of an acute or chronic inflammatory or infectious disease or if we feel that there is too much negative and low vibrational energy and astral presence accumulating around us.

In the second part of the meditation we minister in our fate as cosmic humans,

creating the planetary Anti-Grid around the Earth through the power of a wonderful joining of Lightworkers. Together, we cleanse the living sphere of Gaia and strengthen the protection around our Mother Earth.

 Both parts of these meditations also help us shield from the expanding presence of 5G technology and other EMF radiations.

 We would like to emphasize that this meditation should only be ordered and used by those who have already read our book “Stellar Nations – Soul Families” so they clearly understand who Niomé is and what she can help us with.

(The spiritual teachings directly related to the meditation can be found in our book Stellar Nations – Soul Families, Volume II pp. 90-164)

 We hope this special healing journey can provide great help to many people.

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

 We prepared a very special and extremely powerful sacral light-altar to accompany this meditation. It is an instrument and power generator sanctified by Niomé. It accurately reflects the sacral geometry and working principle of the defensive Anti-grid. It had become a focus point that works as the anchor and sustainer of the collective Anti-Grid. You can find some pictures of this wonderful work of art on our website, next to the introduction of the CD.

 

Price: 15$

Voice: dr. Beatrix Czeizel

Cover artwork: Melinda Németh – Niomé’s Secrets

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyaltyFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com

Additional information

Language