(beta Leonis Minoris, Chertan)

Je pre nás dôležité a posilňujúce hlboko vo svojom vnútri, vo svojich bunkách vedieť, že príbeh každého Hviezdneho rodu – rodiny duše reflektuje súbor živých kódov, ktoré sa vyjadrujú v nás a prostredníctvom nás. Príbehy v knihách o Hviezdnych rodoch nie sú len vymyslené rozprávky. Ak človek otvorí svoje srdce a bytie týmto galaktickým mýtom, čaká ho živý a hlboký holografický svet, ktorý môže doslova zvýšiť a formovať jeho životnú energiu. Príbeh každej rodiny duší sa ďalej rozvíja a vynára v každom, kto pracuje so svojím Antares-kódom. Tento proces nás môže prebudiť k našej osobnej histórii – poskytuje nám pochopenie našich darov, našich chýb a cesty návratu, po ktorej kráčame. To vytvára príležitosti na hlboké uzdravenie na viacerých úrovniach.

Pri práci s týmito živými silami  boli Bea a Anikó neustále vedené Hviezdnou delegáciou. Ako sa postupne odvíja Boží Plán každého roka, (https://stellarnations.wordpress.com/2017/04/12/the-divine-plan-of-the-years/)  

zakaždým odhalí viac informácií o rode, ktorý sprevádza daný rok a o jeho ceste. Maďarská skupina Hviezdnych rodov, ktorú tvorí viac ako sto duší, potom pracuje s týmito živými silami a stretáva sa každých 4 až 6 týždňov na celodenných sedeniach, aby ukotvila dynamiku týchto širších informácií. Ich práca, dôležité mysteriózne hry – ktoré vykonávajú preto, aby vyjadrili novo odhalenú dynamiku – vytvárajú morfogenetické prepojenia do nášho kolektívneho vedomia. Tieto cesty poskytujú energetický základ na rozviazanie komplikovaných karmických uzlov, ktoré ľudstvo zväzujú.

Rok 2017, rok Kozmických ľudí, slúžil ako javisko, na ktorom sa každá Rodina Duše mohla prejaviť a odhaliť viac z príbehu každého Hviezdneho rodu. V tom roku boli v popredí príležitosti na vydolovanie darov z tieňov každého Hviezdneho rodu. Maďarská skupina usporiadala 17. decembra 2017 svoju výročnú Oslavu Svetla a ich práca s témami, ktoré sa vtedy objavili, sa týkala uzdravenia ženskej časti. Skupina sa dotkla najkrajších sfér Bohyne prostredníctvom Sofie, Mara-Márie a Márie Magdalény.

Súčasťou pochopenia a prijatia návratu Bohyne späť do prejavu života na Zemi, je dôležitý a nevypovedaný príbeh o rode Mačiek. Tento skrytý príbeh sa objavil v rokoch po vydaní knihy Hviezdne rody. Súčasťou práce Ceremoniálu počas Oslavy svetla 17. decembra bolo rozpoznať a ponúknuť miesto tomuto dlho utajovanému príbehu rodu Mačiek. Skupina pracovala s prvkami tohto príbehu, aby vytvorila cesty liečenia pre duše, ktorých sa to týkalo. Teraz si aj vy môžete vziať tento príbeh do svojho srdca, pretože Bea a Anikó sa oň podelia nižšie. Ak máte silné kódy Mačky –  alebo dokonca kódy Draka – môže byť tento príbeh veľmi dôležitou súčasťou vášho príbehu.

Nech naše spoločné porozumenie a súcit s týmto všetkým, so sebou navzájom a so sebou samými pokračuje v uzdravovaní, ktoré bolo ukotvené v Maďarsku 17.decembra 2017.

Namaste,  Leslie

Skrytý príbeh rodu Mačiek

V roku 2014 boli na hviezdnej ceste Mačiek odhalené ďalšie hviezdy. Tieto hviezdy a ich príbehy otvorili hlbšie pochopenie tohto rodu a jeho kozmickej histórie. Vzpurné energie a spochybňovanie vernosti Stvoriteľovi, ktoré pulzovali v Galaxii Mliečna cesta počas Prvej galaktickej vojny, zasiahli aj rod Mačiek. Ich reakcia začala celkom pochopiteľne – bola poháňaná úprimnými pohnútkami. Nakoniec však zložité a závažné dôsledky viedli k zrade Mačiek. Po prečítaní kapitol o Mačkách a o galaktických vojnách teraz pochopme zákulisie.

V duši niektorých veľkých mačiek sa ich vrodená snaha o ochranu nezávislosti a slobodnej vôle stala tragédiou v momente, keď sa v mene slobody a nezávislosti sformovala malá vzbúrenecká skupina, ktorá sa postavila proti Božej vôli. Tieto veľké mačky mohli mať pocit, že ak im Stvoriteľ zveril ochranu slobodnej vôle, môžu mať k tomuto princípu osobitný a privilegovaný vzťah. A tak sa objavili mačacie duše, ktoré si začali svoje vlastné poslanie vykladať extrémne. Cítili, že myšlienka slobodnej vôle, slobody a nezávislosti, je najvyšším pravidlom univerza a že nič a nikto nemôže túto hodnotu zmeniť alebo spochybniť. A tak prišli k tomu, že povedali: “Nikto mi nemôže rozkazovať! Dokonca ani Stvoriteľ!“

Zrada tejto povstaleckej skupiny prišla postupne. Vyzdvihovanie slobody a nezávislosti ako ich najvyšších hodnôt viedlo najprv k akémusi roztrhnutiu ich jednoty. Táto trhlina nakoniec viedla k odcudzeniu, ktoré potom viedlo k zániku. Ten sa začal približovať, keď niektoré Veľké Mačky osameli a začali to vnímať tak, že ostatní nedokážu tolerovať ich nezávislosť. To spôsobilo, že sa neusilovali o žiadne zmysluplné vzťahy s ostatnými. V dôsledku toho sa stiahli takmer z každého kontaktu a uzavreli sa do svojho malého vnútorného vesmíru, kde mohli žiť podľa vlastných zákonov a bez obmedzovania a tlaku. Táto individualita teda narúšala jednotu armády Mačiek. Títo oddelení jednotlivci sa už nedokázali zjednotiť,  reagovať dokonalo súdržne a plniť príkazy vodcov tak, ako to robila armáda drakov. Táto neschopnosť  zjednotiť sa,  sa stala ich slabou  stránkou  a   Mačky  počas   fatálnej  Prvej galaktickej vojny konali proti ideálu skupiny. Keďže mali problém existovať v skupine, nemohli vytvoriť strategickú silu. Išlo teda o systém viery, ktorý oslaboval ich spoločenstvo – hlavne keď sa rozšíril a čoraz viac Mačiek začalo mať pocit, že sa chcú vzbúriť proti všetkým druhom dominancie.

Tu by sme chceli zdôrazniť, že pre tých, ktorí majú hviezdne kódy Mačiek, je najťažšou časťou  práca v skupine – no pre tých, ktorí sú nositeľmi kódov mačiek, je veľmi dôležité, aby sa v súčasnom živote vrátili do skupiny a vyliečili toto galaktické zranenie. Musia byť teda so svojou vlastnou individualitou flexibilní, aby si našli svoje miesto v spoločenstve. Musia pochopiť, že si v rámci spoločenstva potrebujú osvojiť ideál byť v rovnováhe a vo svojom strede. V konečnom dôsledku je to vlastne opätovné zosúladenie s ich poslaním, chrániť slobodnú vôľu. Musia si uvedomiť, že sila Vzostupu a každej globálnej myšlienky, ktorá generuje svetlo, spočíva v spoločenstve.

S týmto porozumením sa nám odhalila nová galaktická udalosť. Uvideli sme, že počas Prvej galaktickej vojny boli Mačky, ktoré podľahli kúzlu ilúzie. Satanailova a Khanova strašidelná energia ohromnej túžby po moci sa dotkla aj ich, ale iným spôsobom.

Niektoré mačky začali pociťovať otázku, prečo Stvoriteľ vyzdvihol na tróny svetov Okrídlené Levy, keď aj ony patria medzi Mačkovité a mohli by byť rovnako hodné – tak  prečo sú práve Levy tými vyvolenými. Veď aj Mačky sú predsa rovnako silné a vznešené, tak prečo má byť pri moci práve Okrídlený Lev? V ich dušiach sa ozval pocit, že ” nad sebou nezniesli žiadnu nadvládu”. Nechceli uznať mačku ozdobenú krídlami, na ktorej privilegovanom mieste by mohli byť aj ony.

Niektorí z tejto hviezdnej rodiny začali cítiť, že “ako člen rodiny mačacích duší nie som ochotný chrániť, a tobôž nie podporovať, bojovať, slúžiť a riadiť sa príkazmi vodcu Leva s krídlami, ktorý je považovaný za nadradeného!“

Napriek všetkým týmto vzpurným pocitom si musíme uvedomiť, že u Veľkých Mačiek nebola dominantnou hnacou silou túžba po skutočnej moci. Vplyv Khana a Satanaila možno nakazil ich myslenie, no túžba po moci nebola tým, čo motivovalo ich spurnosť. Prvoradým sa stal skôr vzdor pri obhajobe princípu slobody. Cítili, že musia dodržiavať základnú zásadu: “My nikdy nikomu neslúžime! Som pánom len sám sebe!” Táto túžba po slobode bola jadrom ich motivácie k vzbure.

Postupne sa v duchovnej rodine Mačkovitých vytvorila malá komunita, ktorej členovia sa rozhodli pre nezákonnosť. Mali v sebe akúsi nedôveru voči všetkým vodcom a začali spochybňovať niektoré paragrafy Zákonov Tvorenia. Odôvodňovali to tým, že keďže Stvoriteľ chcel, aby Mačkovité zodpovedali za odmietanie svojvôle, utláčateľskej moci, nadvlády a vykorisťovateľskej a obmedzujúcej vlády, potom by bolo chybou a paradoxom ich vlastného osudu Mačkovitých zakolísať a slúžiť Okrídleným Levom. Nanešťastie, táto myšlienka ich pripodobnila Dračím bojovníkom, ktorí tiež podľahli kolektívnemu pokušeniu a spochybňovali svoje poslanie. Ako sme videli, tak Mačkovité, ako aj Draky, nesú poslanie byť Bojovníkmi, ktorí majú používať svoje dary na ochranu oprávneného používania Sily, ktorú má v rukách Okrídlený Lev.

Z Galaktických Akasha kroník sme sa dozvedeli, že medzi Veľkými Mačkami bola skupina, ktorá opustila svoj osud tým, že sa rozhodla nebrániť Vládcu a jeho spoločenstvo, ktoré stálo pod mocou Bohyne. Vyhlásili právo na nezávislosť a slobodu, opustili miesto svojej služby, oddelili sa od širšieho spoločenstva svojej Rodiny  duší a začali sa zhromažďovať, aby vytvorili samostatnú kolóniu na inej malej hviezde. Touto konkrétnou hviezdou je Beta Leonis Minoris (24°47´ Lev), ktorá sa nachádza v súhvezdí Malý Lev, Leo Minor.

Keď Khanovou vzburou vypukla Prvá galaktická vojna  a po celej galaxii sa nepozorovane rozšírilo kolektívne pokušenie, zrazu nastal moment, keď rebeli Mačkovitých, ktorí obhajovali právo na slobodu, jednoducho prestali plniť svoje povinnosti. Dohodli sa medzi sebou, že Okrídlené Levy treba zhodiť z trónov, aby nikomu nevládli. Nebolo to preto, že by si tieto Mačky potom nárokovali na trón Moci. Naopak – motivovala ich myšlienka skoncovať s inštitucionalizovaným poriadkom moci. Chceli konečne vytvoriť vesmír, kde neexistuje podriadenosť, kde nie sú vodcovia a poddaní, kde nikto nevládne ani neriadi druhého, kde má každý jednotlivec neobmedzenú moc sebarealizácie a vôľu a všetci majú rovnaké práva. To všetko sa, samozrejme, javí ako veľmi pozitívna myšlienka a kvázi utopický sen: namiesto svetového poriadku založeného na hierarchii chceli zaviesť myšlienku svetového poriadku založeného na demokracii. Ich zámer bol revolučný.

Základná myšlienka je pravdepodobne stále správna a na niektorých úrovniach má veľké opodstatnenie. Napriek tomu sa ukázalo, že pripustenie úplnej sebarealizačnej svojvôle individuálnych záujmov, túžob a subjektívnych impulzov, ktoré môžu vzniknúť vo svete bez zákonov, pravidiel a obmedzení, môže viesť k úplnému chaosu.

A tak sa tieto duše Mačiek odklonili od nasledovania Božej Vôle – pretože to bola práve Božia Vôľa, ktorá vymenovala Okrídlené Levy, aby ich poslaním bolo byť kráľmi a kráľovnami v rôznych svetoch. So všetkými týmito pocitmi, pohnútkami a presvedčením nastal bod, keď sa táto menšia skupina Mačiek s revolučným vzdorom postavila po boku armády padlých Drakov. Odvtedy sa to všetko v ich telách a dušiach stalo neuveriteľnou sebatrestajúcou bolesťou.

Je pochopiteľné, že tieto Mačky mali k Dračím bojovníkom sympatie a rešpekt, keďže obaja majú rovnaký osud bojovníka, ktorého úlohou je chrániť a vyhodnocovať sily, aby sa zachovala rovnováha celku. Dokonca sa ukázalo,  že spoločné puto pri ich spoločnom bojovom poslaní ich vtiahlo do ľúbostných citov a oni sa do seba zamilovali – príťažlivosť vznikla medzi maskulínnou esenciou niektorých dračích bojovníkov a srdcom niektorých bojovníčok Veľkých Mačiek. Vzniklo to zo vzájomného obdivu: mačky si vážili fyzickú silu drakov a tajomstvo ovládania ôsmich bojových umení a draky zas rešpektovali zručnosť, nežnosť a intuitívnu vynaliezavosť bojovníčok Veľkej mačacej Bohyne. A tak sa zrodila galaktická láska.

Existovalo aj tajné galaktické miesto, kde sa tieto dve energie spojili, aby sa milovali. A v duchu zvláštnej svadby sa skupina veľkých mačiek otvorila a prijali do svojho tela semeno dračích bojovníkov. Ukázalo sa však, že ide skôr o zdanlivú lásku, pretože skutočná oddanosť, ktorú v tejto láske pociťovali, bola väčšinou jednostranná. Veľké Mačky do nej vniesli svoju ženskú oddanosť a Draky do tejto aféry vniesli svoju vojenskú stratégiu a myseľ vedomú si zisku na bojisku. Samozrejme, relatívna čistota úmyslov Mačiek  nie je oslobodením zo spáchaných činov. Zodpovednosť za ne im odvtedy drvila srdcia a nemohli sa zbaviť svojho duchovného bremena.

Miestom spojenia milencov je hviezda zo súhvezdia Leva – Chertan (v súčasnosti je v Panne 13°40′). Je to hviezda lona Leva a Chertan tvorí trojuholník s Denebolou a Zosmou na ceste k hviezde Regulus. Počas tohto sexuálneho manželstva Drakov a Mačiek boli odhalené určité tajomstvá a informácie – zamilované Mačky prezradili kľúče k tomu, akým spôsobom spoločenstvo Mačiek bránilo jednotlivé body kráľovských palácov Okrídleného levieho kráľa a kráľovnej na oblohe.

Nanešťastie, Mačky touto informáciou nevedomky posilnili strategické ťahy dračích bojovníkov. Teraz Draky presne vedeli, kde sa skrýva mačacia obrana a ako sa jej zbaviť. V dôsledku toho stačilo len niekoľko tajne ovládaných magických zbraní, aby zasadili zničujúci úder ochraňujúcej armáde veľkých mačiek, ktoré zostali pri svojom poslaní a okrídleným levím kráľom a kráľovnám, ktorých mačky strážili.

Takže Chertan je symbolické miesto. Je to ohnisko milencov, kde vládcov Okrídlených Levov zradili bojovníčky Mačiek, ktoré im nechceli slúžiť. Žiadna zo vzbúrených Mačiek, ktoré sa zaangažovali do tejto údajnej “lásky”, však nečakala, že tajná armáda v čiernom magickom plášti a so strašnou čiernou magickou sieťou využije tieto dôverne zdieľané informácie proti ich bratom a sestrám. Okrem toho, že táto zrada zabila skupinu Mačiek a Okrídlených Levov, rozbila a rozdrvila aj obranný štít Mačiek. Deštrukcia, ktorú spôsobila čierna mágia bezohľadných Drakov, vyhnala väčšinu Veľkých mačiek, ktoré pri útoku nezahynuli, až na hranice galaxie a za ne. To spôsobilo, že veľká časť Hviezdneho rodu Mačiek stratila svoje domovy a osudy a  utiekli hľadať nový domov v Galaxii Androméda.

Tak sa ukázalo, že vzbura spôsobená vzdorom a sebavedomou túžbou presadzovať vznešenú myšlienku slobodnej vôle; zásadu “vláda nikoho nado mnou”; vážne pomýlila a uväznila srdcia týchto mačacích bojovníkov. A do tejto vášnivej kauzy sa zamiešal aj milostný vzťah, ktorý ich zaslepil. S prehlbujúcim sa pocitom zdanlivej slobody, slobodne zdieľali tajné informácie. Vôbec si neuvedomovali hlbšie dôsledky, neuvedomovali si, že ich ušľachtilé city a vášnivé činy otvárajú takéto nebezpečenstvo. Nielenže vystúpili zo svojich rolí, ale opustili aj Chrám Bohyne a Palác Kráľovnej. Zradili vojenské a strategické tajomstvá vlastného Rodu, čo malo za následok, že prítomnosť, moc a Svetlo Bohyne a Mačkovitých museli tragicky opustiť túto galaktickú sféru.

Keď sa padlé Mačky zobudili zo sexuálno-magického opojenia, všetky cítili a videli, čo urobili a aké následky to malo. Osamotené so svojimi hriechmi putovali preč od svojho osudu a svojej Rodiny Hviezdnych duší. Padlé Mačky zostali v tejto galaxii ako osamelí pútnici, ochromení vo svojom prenasledovanom a rozbitom spoločenstve vyhnanom do exilu. V duši, srdci a tele týchto Veľkých Mačiek bola strašná, nikdy sa nehojaca, mučivá rana.

Oslabli, pretože nebolo nikoho, komu by slúžili, ani nikoho, kto by ich zastupoval. Bohyňa kedysi povolala po svojom boku Panterov, aby ju bránili a postavila ich pri vchode do chrámu a pri vstupe do kráľovninho paláca. Teraz však Kráľovná Nebies už v tejto galaxii nemala moc. Tá, ktorá ich mohla vrátiť na ich post, ktorá ich mohla priviesť späť k ich osudu, bola sama vyhnaná. Týmto núteným odchodom dôstojnosti a sily Bohyne sa v galaxii vychýlila rovnováha jin a jang. A tak sa v celej galaxii presadila maskulínna dominancia. Musíme vedieť, že znovuzrodenie rovnováhy, sláva Bohyne a návrat Veľkých spoločníkov v roli Mačkovitých, sa opäť blíži. Je to posvätné znovuzjednotenie a my všetci sme svedkami a tvorcami tohto liečivého zázraku.

Tu by sme mali poznamenať, že tie Mačkovité, ktorí prešli týmto pochybením, stratili Bohyňu vo svojom vnútri. Kvôli svojej zrade a zdrvujúcej hanbe, ktorá ich drvila, cítili, že stratili právo vzývať Bohyňu. Tak sa stalo, že neskôr sa niektoré z týchto duší pokúsili otvoriť novú cestu k hľadaniu mystérií Bohyne. Za týmto účelom vstúpili do línie ženskej vetvy rodu Hadov. Takto si mohli uctiť svoju pôvodnú príťažlivosť a ich hlavný domov a prirodzený prejav sa zladil s mnohými podobami  Bohyne. A tak sa niektoré z pôvodných Mačiek stali liečiteľskými kňažkami z rodu Ženského hada v mene Veľkej Matky, pričom sa snažili vyliečiť svoje vlastné rany.

Hviezdny koreň Mačiek je kód na fyzickej úrovni, podobne ako u Drakov – takže toto zranenie sa často prejavuje fyzickými bolesťami a problémami. Je veľmi zaujímavé pochopiť, čo nám Nebešťania ukázali v súvislosti s vyššie uvedeným úplnejším príbehom pádu Mačkovitých. Keď sa duše, ktoré nesú hviezdne kódy rodu Mačiek, neskôr premenili na ľudí a snažili sa naplniť svoju existenciu v ľudskom tele – a najmä v tele ženy – môžu sa z času na čas prebudiť a pocítiť ťarchu tejto zrady a s ňou spojenú hlbokú vinu. A to môže spôsobiť aj veľmi vážne problémy: sexuálne záležitosti a menštruačné bolesti súvisiace s pohlavnými orgánmi. Je typické, že medzi fyzickými bolesťami žien s kódom hviezdy Mačiek sa môže vyskytovať silné krvácanie, silné menštruačné kŕče a silné predmenštruačné príznaky.

Zároveň môžu mať špecifickú auru zmiešanú so sexuálnym odporom, ktorý sa prebúdza tvárou v tvár silnej maskulínnej energii. Tento zvláštny a nevysvetliteľný odpor k akejkoľvek sexualite sa v nich môže zrodiť vďaka tejto bývalej spomienke na zneužitie. Môžu pociťovať znechutenie obzvlášť z aspektov stretnutia sa so surovou mužskou silou; z fyzického aktu milovania, z typických pachov, ktoré sú s tým spojené. Môžu to prežívať najmä ženy, ktoré sa stretávajú a komunikujú s mužmi, ktorí majú telesné kódy dračích bojovníkov. Tak ako mačka rada reaguje dlhým dôkladným kúpaním, aby očistila cudzie pachy, tak tento druh pocitu potreby očisty môže pociťovať niekto s kódmi Veľkej Mačky.

Aj keď ju Dračí muž paradoxne priťahuje a dovolí jej byť s ním, neskôr sa jej môže nekompromisne znechutiť a zhnusiť a skôr či neskôr úplne uzavrie svoju sexualitu a brány svojho tela a duše. Žena sa pri pomyslení na intímne spolužitie môže cítiť takmer chorá, a preto buď ochorie alebo sa rozvedie. Potom sa môže vrátiť k nezávislosti a slobode svojej mačacej bytosti. Samozrejme, nikto nemôže uniknúť sám pred sebou, a tak bude skutočne šťastná vo svojej slobode až vtedy, keď si dokáže odpustiť.

Pocity viny a bolesti sú často lokalizované v oblasti sakrálnej čakry, v oblasti pohlavných orgánov a, čo je zaujímavé, v oblasti solárnej čakry spojenej s brušnou dutinou. Sila mačacích bojovníkov sa otvára zo sakrálnej čakry, zatiaľ čo sila dračích bojovníkov vychádza zo solárnej čakry – a tak akoby v tele bojovali tieto dve sily, ktoré predstavujú rôzne sily vôle. A tak sa ľudské telo, ktoré  na úrovni tela nesie hviezdny kód Veľkej mačky, môže zaseknúť v oblasti druhej a tretej čakry, pričom medzi týmito dvoma bodmi – medzi emocionálnou vôľou a mentálnou vôľou – sa odohráva neustály boj a vnútorné napätie.

Sú ženy s kódmi Mačky, ktoré tento vnútorný boj projektujú navonok a bojujú s rôznymi mužmi. Zapletú sa s mužom a potom sa rozhodnú, že mu už nedôverujú a dovolia, aby sa ich pohľad naňho pokazil a vykreslia ho ako nehanebného či  nemravného človeka. Vďaka tejto falošnej projekcii sa žena môže cítiť bezpečnejšie. Aby sa tento cyklus konečne ukončil, pomáha rozpoznať, uznať a odpustiť vzťahové drámy a súvisiace problémy. To je cesta, ktorá môže nakoniec vyliečiť fyzické a duševné zranenia.

Môže sa tiež stať, že žena Mačka, ktorá je vydatá za muža s dračími kódmi, môže mať problémy s počatím dieťaťa, pretože podvedome nemôže prijať dračie semeno. Preto sa v živote páru môžu objaviť problémy s neplodnosťou, ktoré pramenia z akejsi nekompatibility medzi oboma telesnými kódmi. V tele ženy sa teda môže vyskytnúť negatívna imunitná reakcia na cudzí bunkový materiál spermií.

Ak človek vylieči pôvodnú skúsenosť koreňov, odstráni sa celý problém a bloky sa rozpustia. Bez liečenia však môže v tele človeka prebiehať neustály boj a postihnutí môžu chcieť svoje krehké mačacie telo ukryť a budovať neviditeľné steny  hrubých ochranných vrstiev. Zároveň bolo veľmi zaujímavé vidieť, že v rámci cyklu sebatrestania sa môže človek dokonca nenávidieť a ubližovať si za chyby, ktoré urobil. Éterická forma izolovaných sebaobviňujúcich sa Mačiek, sa môže zmenšiť do zvláštneho, spletitého tvaru. A keďže ich mačacie spoločenstvo je veľmi vzdialené od tejto galaxie, fyzická stavba ich tela s kódmi Mačky môže byť veľmi slabá a mať nízku vitalitu.

Ich sakrálna čakra a centrum sily sú príliš slabé a tak ich snaha o slobodu nakoniec priviedla k životu v mŕtvom stave. Ich vyhnaná, mučená a niekedy zotročená mačacia rodina, ktorú neúmyselne zradili, utrpela takú bolesť, že vo svojej vine berú túto bolesť na seba. Celá táto bolesť srdca teda priťahuje utrpenie a často vyzýva ich telo, aby trpelo ako pokánie za ich zlyhanie.

Okrem týchto symptómov v nižších čakrách sa táto rana zrady môže objaviť aj v krčnej čakre. Môže sa to prejaviť pulzujúcimi bolesťami, problémami s komunikáciou, koktaním, opakovanými bolesťami hrdla atď. Človek chce takmer vyskočiť v reakcii na čo i len najmenší podvod, lož a hanebný čin, ktorého by sa mohol iný dopustiť. Postavia sa – ako Veľká Mačka – k urážajúcej osobe a svojimi slovami a gestami by chceli zarevať ako jaguár alebo leopard, aby dokázali: “Už sa nedám oklamať a ponížiť!” Často však tento zamýšľaný rev nemôže pokračovať ďalej, než k prerušenému nutkaniu a uviazne v krčnej čakre.

Samozrejme, bývalá Mačka môže byť aj samec. Energiu samca Mačiek možno rozpoznať tak, že muž s Mačkou vo svojom tele je zvyčajne pohyblivejší, pružnejší a rafinovanejší ako Drak. Môžu sa však vyskytnúť ľudia, ktorí sa cítia takí odcudzení svojmu pôvodnému bytiu a osudu, že už nechcú byť ženou. Absencia prítomnosti Bohyne znamená, že tu nie je zdroj sily, a tak sa rozsah života prežitého ako potlačená žena zdá byť príliš malý a obmedzený. Môže sa teda stať, že duša si vezme mužské telo namiesto toho, aby žila život ako maskovaná žena, ktorá je vo vnútri prázdna. Ako muž je však zároveň znechutený a odcudzený charakteristickým prejavom vlastnej mužskosti. A tak možno vyhľadáva ženské veci, miluje vôňu lahodných pachov a osvojuje si mnohé ženské zvyky.

Keď sa vrátime ku galaktickému príbehu: po skončení tejto strašnej bitky a po tom, čo členovia povstaleckého spoločenstva čelili následkom svojho pádu, sa na dlhý čas vyhostili zo svojich galaktických hviezdnych domovov. V galaxii Mliečna cesta boli nesmierne osamelí a nedokázali sa s celou touto situáciou zmieriť. Boli uzavretí do seba, takmer neviditeľní. A keďže stále nemohli reálne existovať v skupine, nemohli sa spojiť, aby pre seba vybudovali nový svet a osud.

Preto je teraz život a práca v spoločenstve cestou k uzdraveniu. Po odpustení sebe samému sa musia vrátiť k svojej pôvodnej úlohe, ktorú v galaxii nemôže plniť nikto iný! Majú chrániť, zastupovať a zdieľať slobodu v mene navrátivšej sa Bohyne. Majú vychovávať bezmocných ľudí; tých, ktorí sa nemôžu brániť. Majú ukončiť vykorisťovateľské praktiky tých, ktorí sa priživujú na tých, čo sa nenaučili bojovať za svoju slobodu. Majú odhaľovať falošných kráľov a prorokov, ktorí slúžia mocnostiam temna. A môžu prevziať úlohu slúžiť rôznym spirituálnym alebo svetským skupinám, ktoré v tejto chvíli najlepšie povedie žena. A keď spoznajú svoje vlastné hviezdne kódy a vrátia sa k svojmu božiemu osudu, môžu si nájsť čistú a krásnu spriaznenú dušu, ktorá ich urobí nekonečne šťastnými. Pretože teraz sa môžu prijať také, aké sú, a dovoliť si byť s niekým, kto bude rešpektovať a ctiť agilnú slobodu mačacej bytosti.

V galaktickom zrkadle si povstalci nakoniec uvedomili, že ich boj za slobodu si spôsobili sami a že to vlastne nemalo žiadny význam. Pochopili teda, že musia nájsť rovnováhu: jemnú rovnováhu medzi dvoma monumentálnymi silami Božej Vôle a slobodnej vôle museli realizovať prostredníctvom svojich citlivých bytostí. Museli pochopiť tajomstvá krídel Okrídleného Leva; museli si uvedomiť, že Stvoriteľ udelil sväté zasvätenie Božej Moci Okrídlenému Levovi. Slobodné srdce Mačky sa konečne muselo naučiť rešpektovať, akceptovať a chrániť prejav Božej Vôle tým, že sa odovzdá do služby na ochranu právoplatných vodcov Okrídlených Levov.

Nakoniec sa hviezda Beta Leonis Minoris s požehnaním Ducha Svätého premenila na mocné centrum Korekcie Galaktického Osudu. Premenila sa na kozmické miesto, kde sa bytosti Mačiek, ktoré zostali v Galaxii Mliečna cesta, mohli opäť spojiť a splynúť. Vznikol tu svetelný most, kde títo krásni a žiariví bojovníci volajú domov Bohyňu a svoje sestry a bratov, aby vyslanci a strážcovia Srdca slobody mohli priniesť do svetov novú silu a nové podobenstvá. Beta Leonis Minoris sa stala ríšou rehabilitácie, kde sa Mačky učia osvojiť si Najvyššiu Vôľu v tom najušľachtilejšom zmysle. To im dáva silu a múdrosť slúžiť tým, že sú nositeľmi a vzormi novej úrovne rovnováhy medzi individuálnou vôľou a Najvyššou vôľou. Udržiavajú život vo Svetle a v mieri vytvorenom Svetlom.

A tu sa nachádza aj srdce mačacieho bojovníka. Teraz už chápu, že ak budú ticho a pevne stáť vo svojej pravej podstate, zachovajú si svoju dôstojnosť. A najslobodnejší budú vtedy, keď už nebudú klásť dôraz na túžbu byť slobodní, ale na to, aby jednoducho boli slobodní. Keď pocítia silu jednoty, vtedy budú niekam skutočne patriť a už sa nebudú chcieť oddeľovať.

Tento príbeh neskôr pokračoval ďalším zjavením od Nebešťanov. Keď Khan vedome manipuloval s vlastnými dračími bojovníkmi a ich mačacími kamarátmi, z ich stretnutí sa zrodila hybridná generácia. Bola to Khanova ambiciózna vízia: vytvoriť spojením oboch pokrvných línií dokonalého bojovníka, neporaziteľného vojaka. Chcel, aby bytosti, ktoré sa zrodili z tohto spojenia, v sebe spájali obrovskú fyzickú silu Draka – ich veliteľský, dobre ovládaný postoj – a aby zároveň zdedili obratnosť, pružnosť a zvedavú eleganciu pokrvnej línie Mačiek.

Nakoniec sa takéto hybridné deti naozaj narodili. Narodili sa však s iným osudom. Táto zámerne naprogramovaná génová manipulácia bola odhalená ako aspekt strašnej a fatálnej deštrukcie Prvej galaktickej vojny. Predtým vzdorovité a teraz strašne zahanbené Mačky sa týmto odhalením dostali do obrovských rozpakov a načisto sa vo svojom sklamaní stratili. Keďže nevedeli, čo sa s nimi skutočne deje, nechali sa vtiahnuť medzi temných bojovníkov, do pasce údajnej lásky. Ich deti, po ktorých Khan tak túžil, boli plodom lásky, ktorá sa stala hanebnou a pripomínala im ich hriechy. Preto mnohé deti okamžite zlikvidovali, žiaľ, zabili – väčšinou ich uškrtili alebo otrávili – najmä tie, ktoré mali fenotyp Dračieho kódu už silnejší a prejavoval sa v ich telách. Tieto mačacie matky sa na smrť báli svojich detí, ktoré sa prejavovali Dračím kódom a nedokázali sa konfrontovať s vlastným hriechom, ktorý sa v nich odrážal. Ostatné, ktoré sa podobali skôr na Mačky, ale z Dračieho dedičstva mali trochu robustnejšiu postavu, boli izolované a vylúčené. Nedostávali bojový výcvik, pretože ich matky Mačky sa veľmi obávali, že ak by získali silu a dokázali vycítiť posvätnú moc mystérií bojovníka, potom by ich skrytá Dračia sila mohla prepuknúť a opäť by sa dopustili takej istej hroznej zrady svojej lásky.

Na druhej strane, Khan prikázal dračím otcom hybridných detí, aby ako jeho vojaci kradli novorodencov, ktorí vo svojom fenotype nesú dračí kód. Potom Khan tieto deti podrobil veľmi krutému a prísnemu výberu – vyčerpávajúcemu divokému a brutálnemu vojenskému cvičeniu. Urobil to preto, aby mohol vybrať najlepších bojovníkov a zároveň určiť tých slabších – tí boli zabití. Týmto novým vojakom a služobníkom potom udelil špeciálne zasvätenie za bojovníkov. Nakódoval ich, aby nasledovali jeho vôľu, vymyl im mozog a do týchto bytostí zasial svoje strašné temné naprogramovanie, aby poslúchali jeho príkazy. Chcel z nich urobiť dobre naprogramované živé zbrane. Potreboval však starostlivo vyberať a okamžite eliminovať tie hybridné deti, ktoré mali v sebe očividne príliš veľa mačacej slobodnej vôle, pretože sa obával, že by ho neposlúchali a mohli by uniknúť jeho nadvláde. …

Ukázalo sa tiež, že členovia tejto hybridnej generácie detí si niesli strašné dedičstvo opustenosti: keďže boli vyhnaní z oboch strán, cítili nedostatok vlastnej hodnoty a účelu. Boli vylúčení z oboch iniciačných ciest, pretože ani jedna strana im nedôverovala alebo si ich nevážila dostatočne na to, aby im dala moc alebo dôstojnú úlohu. Preto títo potomkovia nenávideli svoje telá a nevedeli si nájsť svoje miesto. Nenávideli svoje telá, pretože medzi Mačkami neboli dostatočne elegantné, krásne a ohybné. V porovnaní s Mačkami boli príliš veľkí, robustní a nemotorní. A medzi Dračími bojovníkmi vyzerali príliš malí, slabí, krehkí a nedostatočne mužní. Nikam teda nepatrili a cítili sa izolovaní, stigmatizovaní a veľmi osamelí. Cítili, že nie sú milovaní, ale nechápali prečo. Keďže ich vlastní rodičia odmietali, nikdy nepoznali pocit nežnej náklonnosti a bolestne im chýbal aj pocit, že sú na nich rodičia hrdí. Zdalo sa, že všetko a všetci ich znevažujú a držia ich ako vyvrheľov.

Je to neuveriteľne hlboká rana. Niektorí môžete mať tieto špecifické hybridné rany, ak ste sa vo svojej galaktickej histórii narodili z tejto skríženej pokrvnej línie. Alebo si možno uvedomíte, že ste sa počas tejto galaktickej udalosti stali matkou alebo otcom hybridného bojovníka. To vo vás zanecháva pocity obrovského pádu, sprevádzané hlbokou vinou a hanbou. Ešte väčšia hanba sa môže dostaviť, ak máte pocit, že nesiete bremeno účasti na eliminácii a zabíjaní hybridnej pokrvnej línie, aby ste zachránili pozostatok rodu Mačiek. V tomto živote by sa mohli prejaviť karmické reparácie. Dá sa na tom pracovať poznaním príbehu a požiadaním Bohyne o pomoc. Bohyňa príde s prítomnosťou Kráľovnej a milosťou pre všetkých zranených. Ukáže im v ich bytí stále živé poslanie. Ukáže im, že môžu žiť kódy duše, ktoré môžu mať ako Mačka alebo ako bojovník kríženec. Ak teda máte tieto kódy, otvorte sa prosbe o uzdravenie od Bohyne a prijmite ho.

Prvá galaktická vojna zanechala mnoho osirelých a bezúčelných bojovníkov, ktorí blúdili Slnečnou sústavou. Draci už nemali vodcu, pretože Khan sa pripojil k Satanailovi v akte Unico magico. Mačkovité, ktoré zradili svoj kmeň, zostali pozadu, keď ich preživšie sestry utiekli do galaxie Androméda. Hybridné deti nikdy nedostali šancu mať pocit hodnoty alebo poslania.

A teraz, ako sme videli, je tu ďalšia brána, ktorá sa otvára pre návrat bojovníkov Mačiek, ktoré boli vyhnané do galaxie Androméda. Toto je obzvlášť dôležité pochopiť, pretože niektorí môžu mať stále pocit, že sa nemôžu pripojiť k Mačkám a vziať na seba tento osud, pretože to jednoducho majú vo svojich dušiach: utiecť ako zahanbený porazený. Ak je to tak, stále môžete mať v sebe veľa sklamaní, dokonca aj pocit sklamania z Bohyne, prečo vás nezachránila.

Myslime na túto rodinu duší a túto časť nás samých s veľkou láskou a úctou. Mačky  nám ukazujú, že Stvoriteľ z nás urobil suverénne bytosti. Teraz sa od nás žiada, aby sme vykúpili všetko, čo sme sa naučili z našej kozmickej histórie, a aby sme dozreli k pochopeniu toho, čo znamená vyvážiť Slobodnú vôľu s Božou Vôľou spôsobom, ktorý rešpektuje všetok život. Musíme poznať celý tento príbeh a mať ho vo svojich srdciach; uzdraviť všetkých jeho členov, na každej strane a v každej úlohe.

Dr. Beatrix Czeizel and Anikó Greskó

Ilustračné: Elena Dudina

Categories: Blog post