• Home
  • Meditations (mp3)
  • Cell-level DNA Recoding – The Secret of the 12 strand DNA Activation (English version so simultánnim slovenským prekladom)

Cell-level DNA Recoding – The Secret of the 12 strand DNA Activation (English version so simultánnim slovenským prekladom)

30,00 

Category:

Description

Radi by sme vám oznámili vydanie nádhernej a silnej meditácie v anglickom jazyku s názvom “Cell-level DNA Recoding – The Secret of the 12 strand DNA Activation”. Ide o vynikajúce zasvätenie a hlbokú liečivú cestu, ktorú sme dostali od Plejádskych a Sírianskych majstrov. Nebeské bytosti nám povedali, že je dôležité vysloviť každé slovo presne podľa pokynov, aby telo, bunky a psychika poslucháča všetko prijali a podľa duchovných príkazov sa bunky očistili a uvoľnili temné karmické odtlačky predkov. Z tohto dôvodu je slovnosť tejto meditácie veľmi intenzívna a musíte sa na ňu sústrediť a zároveň ju nechať voľne plynúť, a tak sa toto špeciálne prekódovanie DNA uskutoční.

Podrobný opis tejto jedinečnej vnútornej cesty umožňuje hlbšie nahliadnuť do zámeru tejto meditácie:

“Táto vnútorná cesta na vysokej úrovni ponúka príležitosť pracovať s našou DNA niekoľkými dôležitými spôsobmi. Proces sa začína zameraním sa na dvojvláknovú DNA v našom fyzickom tele. Táto DNA vyjadruje naše fyzické sklony vrátane zdedených vzorcov predkov, ktoré môžu viesť k chorobám. Najskôr pracujeme s liečením a nápravou tejto úrovne našej DNA. Hoci vedci tvrdia, že menej ako 10 % ľudskej DNA má funkčnú úlohu, z čoho vyplýva, že zvyšných viac ako 90 % nášho genetického materiálu je zbytočných, Nebeskí odhalili, že väčšina častí našej fyzickej dvojvláknovej DNA obsahuje informácie a pamäťové kódy minulosti našich predkov, karmické vzorce posledných siedmich generácií na bunkovej úrovni a tiež balík informácií o našich paralelných inkarnáciách. Ak sa teda dokážeme dostať do kontaktu s touto bunkovou informačnou bankou a dokážeme sa na ňu naladiť, môžeme vstúpiť do obrovskej úžasnej knižnice osobných záznamov, ktoré môžu odhaliť mimoriadne dôležité údaje o našej minulosti a prítomnosti. Prostredníctvom toho sa nám môže otvoriť neporovnateľná možnosť uzdravenia.

Okrem našej fyzickej DNA máme aj päť párov éterickej DNA, ktoré uchovávajú kódy našej hviezdnej bytosti a sú uchovávateľmi nášho multidimenzionálneho vedomia. Táto éterická DNA bola od ľudského druhu oddelená pred mnohými tisíckami rokov genetickou manipuláciou. Nastal čas, aby sme si plne obnovili úplnosť nášho Božsky určeného ľudského dedičstva. Aby sme to dosiahli, cesta nás vedie k nájdeniu, uzdraveniu a opätovnému začleneniu týchto éterických vlákien DNA. Tým sa priblížime k skúsenosti poznania a vyjadrenia nádhernej duchovnej úrovne nášho bytia, ktorá sa prejavuje v našich fyzických telách a prostredníctvom nich.

Práca s touto meditačnou cestou nám pomáha stať sa silnejšími a zdravšími ako Pracovníci Svetla, ktorí vedú proces Vzostupu; vytvárajú nový kolektívny sen a pozemský život vo veku Vodnára. Je to skutočná iniciačná cesta plná informácií z vyšších dimenzií, ktoré osvietia naše telo a pomôžu nám transformovať našu 3D fyzickú existenciu do frekvencií piatej dimenzie, čím nás podporia v príprave na proces Vzostupu aj po fyzickej a mentálnej stránke.”

Srdečne dúfame, že touto meditáciou pomôžeme mnohým našim kolegom Pracovníkom svetla.

Beatrix&Anikó

 

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v  anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

Po dokončení nákupu dostanete potvrdzujúci list s odkazom na stiahnutie súboru mp3.

V prípade problémov alebo otázok kontaktujte náš zákaznícky servis: info@yahunagaia.hu

 

Prajem vám príjemnú cestu!

—o—

We would like to announce the English language release of a beautiful and powerful guided meditation titled “Cell-level DNA Recoding – The Secret of the 12 strand DNA Activation”. This is an exquisite initiation and profound healing path that we received from the Pleiadean and Sirian Masters. The Celestials told us that it was important to pronounce each and every word exactly as instructed so that the listener’s body, cells and psyche would take it all in and, following the spiritual commands, the cells would cleanse and release dark ancestral karmic imprints. For this reason, the wordiness of this meditation is very intensive and you need to both concentrate and, at the same time, let it flow through you freely and thus this special DNA recoding will be accomplished.

The detailed description of this unique inner path gives deeper insight into the intent of this meditation:

“This high level inner journey offers the opportunity to work with our DNA in several important ways. The process begins with focusing on the double stranded DNA in our physical body. This DNA expresses our physical tendencies, including the inherited ancestral patterns that may lead to disease. We work first with the healing and correction of this level of our DNA. While scientists claim that less than 10% of human DNA has a functional role, implying that the remaining 90+ percent of our genetic material is useless, the Celestials revealed that most parts of our physical double stranded DNA hold the information and memory codes of our ancestral past, the cellular level karmic patterns of the last seven generations and also the information package of our parallel incarnations. So if we can get in touch with and are able to tune into this cellular information bank, we can enter a huge awesome library of personal records that can reveal extremely important data about our past and present. Through this an incomparable possibility for healing can open up.

Moreover, in addition to our physical DNA, we have five pairs of ethereal DNA that hold the codes of our stellar being and are the keepers of our multidimensional consciousness. These etheric DNA were detached from the human species many thousands of years ago by genetic manipulation. The time has come to fully reclaim the completeness of our Divinely intended human heritage. To effect this, the journey guides us in finding, healing and re-integrating these ethereal DNA strands. We thereby come closer to the experience of knowing and expressing the glorious spirit level of our beings manifested in and through our physical bodies.

Working with this meditation journey aids us to become more powerful and healthy as Lightworkers guiding the process of Ascension; creating a new collective dream and Earthly life in the age of Aquarius. This is a true initiation path full of higher dimensional information that enlightens our body and helps us to transform our 3D physical existence into the 5th dimensional frequencies, thus supporting us in preparing for the Ascension process physically and mentally as well.”

We cordially hope that we can help many of our fellow Lightworkers with this meditation.

Beatrix&Anikó

 

Voice: dr. Beatrix Czeizel

Cover artwork: Emese Szabados

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyaltyFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com


Digital version, mp3

English language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cell-level DNA Recoding – The Secret of the 12 strand DNA Activation (English version so simultánnim slovenským prekladom)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *