• Home
  • Meditations (mp3)
  • Vo svätyni Pravdy a Odpustenia – In the Sanctuary of Truth and Forgiveness (V angličtine so slovenským simultánnym tlmočením)

Vo svätyni Pravdy a Odpustenia – In the Sanctuary of Truth and Forgiveness (V angličtine so slovenským simultánnym tlmočením)

32,00 

Category:

Description

Táto meditácia je hlboko prepojená s našou knihou „Calling you“ /Povolávam ťa/  a tiež s materiálom Hviezdnych rodov. Dlho sme chceli nájsť skutočne efektívny nástroj, ktorý pomôže uvoľniť vnútornú emocionálnu bolesť, ktorá môže pochádzať z bremena sklamaní a dramatických strát. Tieto skúšky sa môžu zlúčiť do hlboko potlačených vnútorných rán, pevne zviazaných emocionálnych uzlov, ktoré vedome alebo nevedome nesieme. Táto emocionálna bolesť tak často vytvára stratu dôvery a viery v ľudí a v samotný život.

Jedného dňa sa otvoril hviezdny svet hviezdy Menkalinam, ktorý je iniciačnou stanicou na ceste Anjelov a ponúkol nám túto fantastickú príležitosť vstúpiť do jej sveta, aby sme našli mier a zmierenie.

Táto úprimná meditácia je výsledkom Milosti a porozumenia, ktoré nám bolo ukázané na Menkaliname. Pri práci s meditáciou budete vedení k tomu, aby ste si pripomenuli tie zásadné momenty v životných špirálach vašej duše, keď ste v oblasti ľudských vzťahov zažili veľmi hlboké sklamanie, keď ste boli hlboko zranení alebo zradení alebo keď sa vám stala veľká nespravodlivosť …

Tu nájdete podrobný popis tejto skutočne krásnej vnútornej cesty:

Touto cestou sme pozdvihnutí do svetelnej dimenzie vnútornej púte, ktorá nás zavedie do nádhernej, hlboko milujúcej a známej hviezdnej sféry Menkalinamu – ríše, ktorú stretávame na ceste Hviezdneho rodu Anjelov. Na tejto vnútornej púti sme pozvaní, aby sme nahliadli do našich hlbokých ľudských sklamaní – zranení, bolestných skúseností zneužívania či vykorisťovania, zrady a nespravodlivých situácií, ktoré si vedome či nevedome nesieme ako ťažké vnútorné bremená. Prostredníctvom mystéria, ktoré je tu odhalené, môžu byť tieto emocionálne uzly uvoľnené a odstránené – pretože v priestore chrámu Menkalinamu sme vítaní, aby sme v našich hlbokých modlitbách prosili o Božiu spravodlivosť. Takto sa k nám môžu dostať Božie zjavenia, ktoré môžu odhaliť skutočnú pravdu a procesy v pozadí alebo dokonca karmické dôvody našich vnútorných bremien. Tieto vnútorné odhalenia môžu priniesť porozumenie a úľavu. Vo svätyni Menkalinamu môže prísť chvíľa hlbokého zmierenia a odpustenia, čo je najväčšia sila na liečenie srdca, aká existuje. Ak je naše srdce oslobodené, potom sa stáva slobodnou aj naša duša – slobodnou, aby sa mohla vyliečiť z bolesti všetkých sklamaní…

(Digitálna verzia, mp3)

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

 

V prípade problémov alebo otázok nás kontaktujte na: info@yahunagaia.hu

Prajeme vám nádhernú púť!

—o—

This meditation is deeply connected to our book ‘Calling You’ and to the Stellar Nations material as well. For a long time we have wanted to find a really effective tool for helping to release the inner emotional pain that can come from the burden of disappointments, and dramatic losses. These trials can compound into deeply suppressed inner wounds, tightly bound emotional knots that we carry consciously or unconsciously. This emotional pain so often creates a loss of trust and faith in people and in life itself.

One day the stellar world of Menkalinam, which is an initiating station on the path of the Angels, opened up to give us this fantastic opportunity to enter its world to find peace and reconciliation.

This heartfelt meditation is the result of the Grace and understanding that we were shown on Menkalinam. In working with the meditation, you will be guided to recall those cardinal moments in the life spirals of your soul when you experienced some very deep disappointment, when you were deeply hurt or betrayed, when some great injustice was done to you in the sphere of human relationships…

Here you can find the detailed description of this truly beautiful inner path

We are lifted into the light-dimension of an inner journey through this path, which takes us to the wonderful, deeply loving and familiar stellar sphere of Menkalinam, a realm that we meet on the pathway of the Stellar Nation of the Angels. On this inner pilgrimage, we are invited to see into our deep human disappointments – hurts, painful experiences of abuses or exploitation, betrayals and unjust situations – which we carry consciously or unconsciously as heavy inner burdens. These emotional knots can be relieved and absolved through the mystery that is revealed here because in the Temple sphere of Menkalinam we are welcome to beseech our deep prayers for Divine Justice. Thus Divine revelations can reach us here, which may expose the real truth and the background processes or even the karmic reasons for our inner burdens. These inner revelations can deliver understanding and relief. In the shrine of Menkalinam, a moment of deep reconciliation and forgiveness may arrive, which is the greatest heart-healing power that exists. If our heart is freed then our soul becomes free as well, free to cure itself from the pain of all disappointments…


Digital version, mp3

English language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vo svätyni Pravdy a Odpustenia – In the Sanctuary of Truth and Forgiveness (V angličtine so slovenským simultánnym tlmočením)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *