• Home
  • Meditations (mp3)
  • Očistenie a naladenie osobného kvantového poľa//The Sacred Ritual of Creating the Personal and the Collective Quantum Field (English version so simultánnim slovenským prekladom)

Očistenie a naladenie osobného kvantového poľa//The Sacred Ritual of Creating the Personal and the Collective Quantum Field (English version so simultánnim slovenským prekladom)

40,00 

Category:

Description

Sakrálny rituál  vytvorenia osobného a kolektívneho kvantového poľa 

1. Očistenie nervového systému

Prvé meditačné cvičenie pomáha očistiť nervový systém od extrémnych stresov spôsobených podnetmi každodenného života a vyladiť ho; čím ho chráni pred škodlivým elektromagnetickým žiarením, najmä pred najnebezpečnejšími 5G frekvenciami. Môže byť veľmi nápomocné aj pri bolestiach hlavy a závratoch. Týmto cvičením je vhodné začať deň, aj ukončiť ním večer.

2. Tajomstvo osobného a kolektívneho kvantového

Pri tomto konkrétnom duchovnom rituáli je veľmi dôležité pochopiť, že neustály pohyb a vibrácie nabitých častíc, atómov a subatomárnych častíc vesmíru vytvára dynamicky sa meniace, rozširujúce, pulzujúce kvantové pole. Ak zároveň dostatočne naladíme frekvencie svojich pocitov a myšlienok – teda,  ak sme schopní pohybovať svetelným obsahom vo svojom vnútri – potom ak prežijeme starostlivo navrhnuté kroky tejto meditácie, budeme schopní privolať vysoko vibračné tvorivé, vyživujúce frekvencie vesmíru. Inými slovami, svoje kvantové pole  napojíme na univerzálne kvantové pole a odtiaľ môžeme čerpať energiu, svetlo, inšpiráciu, zdravie, silu, pocit bezpečia, lásku alebo dokonca materiálnu hojnosť. Ak tento proces vedome a aktívne riadime, môžeme ovládať to, čo s nami prichádza do kontaktu – to znamená, že sa môžeme stať tvorcami svojej vlastnej reality.

Táto mimoriadne silná vnútorná cesta je tiež určená ako prostriedok ďalšieho spojenia sa pracovníkov Svetla; aby sme ochránili seba, svojich blízkych a celú planétu pred škodlivým žiarením, sledovaním a manipuláciou mysle, vrátane životu škodlivých frekvencií 5G.

V tomto procese sa môžeme stať tvorcami kolektívnej reality a životného priestoru, ktorý rezonuje s kvalitami piatej dimenzie pozemskej úrovne bytia, a tak buduje most k Vzostupu.

Osobitným pokladom a darom tejto meditácie je aj sväté zjavenie vytvorenia Kristovej siete. …

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

 (Veríme, že s ohľadom na pravidlá spirituálnej etiky a s rešpektom k duševnému vlastníctvu  budete meditácie a jej texty používať len pre vlastnú potrebu.)

Obálka: Emese Szabados – Sila zjednotenia…

Hudba: Christopher Lloyd Clarke, RoyaltyFreeMeditationMusic.com a hudobné prvky a efekty predávané spoločnosťou Pond5.com 

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v  anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

 Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Jana Redy Lantajová

—o—

I. Clearing the Nervous System

The first meditation practice helps us to cleanse our nervous system from the extreme stress generated by the massive amounts of incoming stimulus in our everyday lives. It also attunes our consciousness to a harmonious higher-level state. This clearing and re-tuning help defend the nervous system against harmful electromagnetic radiation, especially the most dangerous 5G frequencies. This meditation can be very helpful for headaches and dizziness. It is useful to start the day with this meditation in the morning and then to close the day with it in the evening.

II. The Secret of the Personal and the Collective Quantum Field

For this special spiritual ritual, it is important to understand that the continuous movement and vibration of the charged particles, atoms and subatomic particles of the universe create a dynamically changing, expanding and pulsating quantum field. Thus, if we raise the frequency of our feelings and thoughts, we increase the effect of these particles within us and can thereby increase the quantity of light within us. By completing the carefully composed steps of this meditation, we become capable of attracting the higher vibrational creative and nourishing frequencies of the universe. With our quantum field, we connect to the universal quantum field and from there we can attract energy, light, inspiration, health, strength, a sense of security, love or even material gain. If we operate this process intentionally and actively, we can control what we connect with, thereby truly becoming creators of our own reality.

We intend this powerful inner journey to be another tool for our regular Saturday joining as Lightworkers. Using this together, we can become the creators of a collective reality and life sphere which resonates to the qualities of the 5th dimensional earthly plane of existence and thus it establishes a bridge towards the dimensional Ascension of our planet. And by establishing this field, we protect ourselves and our loved ones, and the entire planet against the harmful radiation and means of surveillance and mind manipulation which include the maleficent frequencies of the 5G grid.

Importantly, the sacred revelation and magical prayer that was used in creating the Christ-grid 13 thousand years ago after the fall of Atlantis is also a special gift of this meditation. This prayer can work as a potent invocation to heal and reconstruct the Christ-grid that is currently threatened by the broadcasting of 5G frequencies.

What is really mysterious about this prayer is that last September we had a beautiful revelation when the Celestials showed us how the Christ Grid was born and was created by the Christ Soul 13 thousand years ago just after the cataclysm of Atlantis. We saw in this vision how the Christ Soul and the Christ Community (as it is described in Calling You) created this grid to save the life of Earth which was in complete danger as a result of the Atlantean cataclysm. The sanity of the people experiencing the cataclysm was also endangered as they suffered deep fear and despair.

Suddenly the glorious Christ Soul (who was alive at that time as Arakhonus Amreya) was uttering these words as a kind of stellar prayer which acted like a magic Light spell. And as he uttered these words a stunning act of creation followed the sounds of this cosmic prayer. A fantastic huge icosahedron shaped global protective shield was born to embrace and envelope our globe and also to help rescue the passing souls who had become stuck in the astral plane. So this is uttered in a stellar language and cannot be interpreted in English nor in Hungarian. We just need to let it flow through us; to bathe our heart, mind and cellular level with the healing power and the sacred light of this prayer. It can bring special visions and very deep personal and collective healing.

It is also important to know that we have received this mystery for the very reason that according to the Celestials one of the worst influences and dangers of the 5G installation is that this terrible microwave frequency range rips open and deconstructs the original protective shield and essential Light shell of the Christ Grid. So we were deeply humbled by the invaluable gift to be authorized to convey this message, to utter this sacred prayer during the collective healing ritual done by our group to help the Christ Grid heal. So whenever you listen to it, it will be amplified through your heart and consciousness as well and with your intention it can spread and have wider influence, so the Light can grow. ….

In Part 2 of the Quantum Meditation there is a silent period (low music) after the stellar Christ prayer to give you time to envision how this magical prayer of the Christ Soul acts and how it can heal the Christ grid in the present time where it is torn and damaged by human activities and electromagnetic warfare. This prayer works as a magic spell and has an amazing effect on our personal icosahedron copy of the global Christ Grid as well. So we can witness all this during that silent pause.

Wish you all the greatest possible healing!

Love and blessings

Dr. Beatrix Czeizel&Anikó Greskó

Cover artwork by Emese Szabados – The Power of Uniting…

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyalteFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com

Herkimer diamond

Creating the quantum field Creating the quantum field

Additional information

Language