Ďalšie odhalené hviezdy Jednorožcov

(alfa Monocerotis, 8 Monocerotis)

V roku 2008 – niekoľko rokov po tom, čo Bea a Anikó spoznali hviezdnu cestu Jednorožcov  – im boli odhalené ďalšie dva ich hviezdne svety. Od roku 2008 im boli postupne ukázané významy niektorých ďalších hviezd aj u ostatných hviezdnych rodov – je to odrazom toho,  že kolektívne vedomie začína čoraz viac chápať hviezdne vedomie.

Deje sa to tým, že sa posúvame čoraz hlbšie do Svetla Fotónového pásu, ktoré nás privádza do veku Spomínania si. Súčasťou tohto spomínania je aj pohľad do našich tieňov – jasnejšie videnie prešľapov, ktoré sa vyskytli v rámci Hviezdnych rodov duší a nás samých. Tieto poklesky nám ukazujú spôsoby, akými čiastočky duše v danom rode – ktoré odrážajú časti nás samých – opustili cestu svojho pôvodného Božieho Osudu, predurčenia.

Odhalenie týchto hviezdnych svetov Jednorožcov nám ukazuje povahu pochybení, ktoré sa môžu vyskytnúť v tej čiastočke Jednorožcov  v nás, ktorá pomáha pri procesoch stvorenia a dohliada na ne. Ak sa vo vašom Antares-kóde nachádza niektorá z týchto dvoch hviezd, o ktorých sa tu hovorí, pochopenie tejto dynamiky môže pomôcť rozvinúť ich význam vo vašom kóde.

Alfa Monocerotis na 29 25′ Raka (v roku 2008) je hviezda na kopyte nebeského Jednorožca v súhvezdí Monoceros. Symbolicky akoby vyjadrovala: “Opúšťam svoj domov, zosadám z chrbta mystického Jednorožca a opúšťam túto cestu služby” – odráža teda určitú vzburu.

Výskyt Delty Monocerotis, o ktorej sa hovorí v kapitole o rode Jednorožcov v knihe Hviezdne rody –  rodiny duší (str. 82 – 85), nesie správu o tom, že podľa nášho životného plánu môžeme po mnohých životoch strávených v samote a neustálom hľadaní v tejto súčasnej inkarnácii očakávať stretnutie a doplnenie sa svojou druhou polovicou, svojou pravou spriaznenou dušou.

Projekcia Alfa Monocerotis však odráža skryté a bolestné posolstvo, že duša s kódmi Jednorožca kedysi vystúpila zo služby vytvárať spojenia a pomáhať spriazneným dušiam opätovne sa spojiť na Delte Monocerotis. Vystúpili zo záväzku byť sprostredkovateľom pre ostatných pri stretnutí s ich druhými polovičkami. Zrkadlo Alfa Monocerotis teda odráža zlyhanie vystúpenia od povinností na Delte Monocerotis.

Alfa Monocerotis vysvetľuje, že sa duša unavila vytváraním vzťahov pre iných. Unavilo ju budovať most, ktorý umožňoval spojenie dvoch duší. Keď sledovali, ako sa duše spájajú, pocítili nádhernú katarziu, ku ktorej dochádza, keď sa Božia jednota obnovuje prostredníctvom doplnenia  sa s druhým. Vzrástla v nich neodolateľná túžba zažiť tajomstvo posvätného vzťahu a už nechceli len pomáhať pri zjednocovaní duší. Chceli zažiť mystérium, keď sa dvaja opäť stávajú jedným.

Niekedy sa tiež stávalo, že boli svedkami cesty dvoch duší, ktorým úzko pomáhali – a tieto dve duše odmietli posvätné spojenie. Zničili tak krásnu a požehnanú príležitosť vytvoriť spolu niečo Božské. Keď pár zničil tento sen a namiesto toho vytvoril svoj vzťah ako bojové pole a neuvedomil si, ako by mohli spoločne rásť a nepochopili Vyšší zámer, ktorý ich k sebe povolal, v dušiach týchto jednorožcov narastal hnev, frustrácia a smútok.

Možno aj na základe tohto úsudku sa duša Jednorožca rozhodla opustiť svoju pôvodnú službu a pozíciu na Delte Monocerotis a chcela sa inkarnovať ako príklad, aby ukázala Kozmickým ľuďom, ako vstúpiť do vzťahu spriaznených duší a udržať si ho. Jednorožec zo svojej vyššej dimenzionálnej pozície na Delte Monocerotis, mohol pochopiť, ako by sa mal vzťah prežívať a ako s ním pracovať podľa Vyššieho plánu. Bolo však trochu arogantné a odsudzujúce myslieť si, že bude rovnako jednoduché udržať túto víziu dokonalosti v nižších dimenzionálnych sférach, v planetárnych svetoch tretej dimenzie. Museli si uvedomiť, že závoj zabudnutia a astrálna hmla, ktorou prechádzajú všetky duše počas inkarnácie na Zemi, spôsobuje, že je oveľa ťažšie spomenúť si na naše vopred naplánované dohody. Okrem toho sa môže vyskytnúť mnoho hier ega, generačných tráum, emocionálnych a iných napätí a karmických vzorcov, ktoré môžu narušiť kedysi prisľúbený vzťah.  V tretej dimenzii môže byť oveľa ťažšie rozpoznať jeden druhého a rozhodnúť sa pre lásku a harmóniu. Vyrovnávať vzostupy a pády celoživotného vzťahu – dokonca aj pre duše, ktoré k sebe patria a sú dvojplameňmi – nie je v 3. dimenzii jednoduché.

Tí, ktorí majú vo svojom © Antares-kóde Alfa Monocerotis, môžu mať veľmi silnú potrebu nájsť si v tomto živote partnera. Všetko je motivované hľadaním spriaznenej duše a túžbou získať Božské spojenie s iným človekom.

Ale zároveň – pretože sa cítia vinní za to, že opustili svoju stanicu – upadli do cyklov pokánia. Tým sa vytvára vzorec pokánia, ktorý spôsobuje, že sa človek cíti nehodný a nevedome si bráni v dosiahnutí svojich túžob. Tieto duše majú hlbokú vnútornú bolesť, ktorá vzniká zo skúsenosti márneho čakania na naplnenie vo vzťahu.

Preto musíme s poľutovaním konštatovať, že Alfa Monocerotis v Antares-kóde môže vysvetliť neúspechy, opakujúce sa sklamania a chyby vo vzťahoch. Môže to tiež vysvetľovať, prečo môže mať človek pálivú a neustálu bolestivú túžbu po konečnom doplnení, po posvätnom spojení.

Pretože sa kedysi pre radosť z lásky a intimity vrhli z hviezdneho mosta svojho osudu a vybrali si dobrodružstvá v neznámych hlbinách a  teraz môžu cítiť, že je to ich jediná šanca, aby sa tento zázrak konečne stal skutočnosťou. Cítia, že bez tohto zväzku niet inej cesty, ako sa vrátiť do svojho nebeského domova.

Paradoxom ich života môže byť to, že hoci počas vlastného hľadania zažívajú jeden neúspech za druhým, často môžu byť spojivom a poslom pre iných. Môže sa stať, že navzájom predstavia dvoch ľudí, z ktorých sa vykľujú “tí praví” pre toho druhého. Môže sa tiež stať, že si ani nevšimnú, že v určitých situáciách sa na základe ich prítomnosti môžu zrodiť alebo vyliečiť vzťahy.

Vidíme teda, že v skutočnosti plnia svoje pôvodné poslanie na Zemi tým, že pomáhajú spriazneným dušiam stretnúť sa a nájsť sa. Medzitým si však kvôli svojim sebatrestacím cyklom a pocitu viny nesú hlbokú bolestivú ranu, že nedokázali naplniť svoju vlastnú túžbu nájsť “svoju jedinú lásku”, svojho životného partnera.

Tým môžu pociťovať hlbokú bolesť a klásť si otázku: “Prečo to teda nemôžem dokázať aj ja? Dokážem tak dobre pomáhať iným, ale nedokážem tvoriť pre seba a nedokážem si nájsť svojho partnera.”

Kľúčom k uzdraveniu tohto galaktického karmického koreňa je rozpoznať a uvedomiť si príčinu opakujúcich sa zlyhaní v zrkadle Alfa Monocerotis. S týmto rozpoznaním musí človek prejsť úprimným procesom sebaodpustenia, aby sa oslobodil od pocitu viny, hanby a sebatrestania za opustenie svojho Božieho Osudu. Pokorným prijatím svojej krehkej emocionálnej povahy, ľudskej nedokonalosti, často zdanlivo beznádejného boja o lásku a rovnováhu a vzdaním sa pýchy a odsudzovania, môže človek – ako duša Jednorožca – nájsť úplne novú úroveň privolania svojej spriaznenej duše. K tomu môže konečne dôjsť, keď tento karmický uzol pochopí a vylieči.

Stará a často opakovaná otázka môže mať však aj inú podobu: “Prečo sa všetko na poslednú chvíľu pokazí? …Prečo nemôžem uspieť?  Prečo sa moje vlastné sny rozplynú – a napriek tomu som taká dobrá/taký dobrý v pomáhaní ostatným?”

Nebeské miesto ďalšej vzbury Jednorožcov sa ukázalo na 8 Monocerotis, na 6 23′ Raka (v roku 2008), hviezde na rohu súhvezdia Jednorožca.

Tu duše opustili svoje pozície a službu na hviezde Fomalhaut a vydali sa na cestu k vlastnej sebarealizácii. Ak má niekto túto hviezdu vo svojom Antares-kóde na významnom mieste – napríklad na Slnku, Mesiaci, zostupnom alebo vzostupnom mesačnom uzle, Merkúre, Plute, Neptúne alebo najmä na vrchole 2. Domu, je možné, že je spojený s týmto druhom vzbury.

To znamená, že túžili tvoriť pre seba a kvôli tejto túžbe opustili svoj osud a službu tvorenia. Neskôr, keď si uvedomili, čo urobili, cykly pokánia, ktoré vytvorili, zahŕňali neustále “zmrazovanie” súvisiace s ich vlastnou tvorbou, s ich existenčným bytím a finančnými potrebami. Zdá sa, akoby vždy v poslednej chvíli zasiahlo niečo, čo ich pripraví o to, čo vytvorili a čo už takmer dosiahli. Alebo sa môže stať aj to, že budujú veci, vytvárajú a dokončujú nádherné plány, ktoré sa potom pravidelne rúcajú. A tak o svoje výtvory prichádzajú – akoby ich už nebo neživilo a nepodporovalo.

No v pozadí je vlastne to, že majú pocit viny za to, že si vytvárajú vlastné šťastie a hojnosť. A tak podvedome prerušujú pocit naplnenia a šťastia, ktorý by im prinieslo splnenie ich snov. Keďže tento proces nie je vedomý, nemusí byť ľahko rozpoznateľný – no možno ho vidieť v tom, keď človeku často prekážajú vonkajšie okolnosti. Tento cyklus sebasabotáže sa prejavuje opakovanými neúspechmi alebo neschopnosťou dokončiť veci.

Je veľmi dôležité pochopiť, že toto zlyhanie nastalo preto, lebo niektoré duše Jednorožcov chceli zažiť svoju vlastnú tvorivú slobodu. Pozorovali, ako ožívajú mnohé sny a sprevádzali mnohé procesy tvorenia, aby videli, čo sa z nich zrodilo. Videli tiež, ako rôzne bytosti využili alebo zneužili možnosti tvorenia. Často boli svedkami toho, že niektoré sny sa začínali ako nádherné plány – pestré a krásne, s mnohými možnosťami pre šťastie a naplnenie – ale v čase, keď snívajúci dostal možnosť a okolo neho bolo pripravené celé javisko tvorenia, jednoducho nedokázal túto príležitosť využiť. Snívajúci nedokázal udržať nápad na svetle a v jeho pôvodnom zámere. Namiesto toho, riadiac sa egoistickým sebectvom, prepísali celý scenár a snívajúci aj jeho sny sa deformovali.

Preto tieto pomáhajúce duše Jednorožcov pociťovali veľké sklamanie, keď snívajúci nedokázali dobre využiť príležitosti – keď ani nerozpoznali, čo od života dostali. Snívajúci človek nevidel ani nevyužil obrovskú energiu, ktorú duše Jednorožcov vložili do zrodu tejto veci.

Preto to  duše týchto Jednorožcov frustrovalo. V srdciach niektorých z týchto duší Jednorožcov sa hromadili spomienky na nesplnené sny, nevyužité príležitosti a zdeformované zázraky. V ich dušiach rástlo extrémne napätie, pretože chceli vstúpiť do týchto príležitostí a využiť ich, chceli  uchovať vzácnosť týchto snov a prejaviť ich v každodennom živote. To živilo túžbu pracovať na svojich vlastných snoch a zároveň chceli vytvoriť príklad, ako to v nižších dimenzionálnych sférach robiť dobre.

Preto sa niektorí z nich vydali na misiu, opustili svoje pozície na hviezde Fomalhaut a vystúpili zo svojho osudu strážcov snov, aby sa stali snívajúcimi. Aj v tomto prípade však môže platiť, že v nich mohlo byť trochu arogancie a posudzovania,  keď si mysleli, že to dokážu oveľa lepšie a že určite dokážu doviesť Boží Plán Tvorenia k dokonalému naplneniu aj v  planetárnych svetoch tretej dimenzie – ako to bolo vidieť z ich pozície Jednorožca v čistom zrkadle zlatého jazera Fomalhautu.

Neuvedomovali si, že s obmedzenými možnosťami a obmedzenými nástrojmi tvorenia, so stratou vyššej perspektívy a prirodzenej dôvery a sebadôvery v tvorbu, s videním len viditeľného a s používaním len fyzických zdrojov, sa celý tvorivý proces stáva nepredstaviteľne ťažším – a toto sa museli naučiť. Toto bol teda bolestný bod uvedomenia si vlastnej malosti, učenia sa pokore a uvedomenia si škodlivosti odsudzovania. Toto poznanie však vyvolalo hanbu – a umocnené skutočnosťou, že opustili svoje pôvodné poslanie a pozíciu v siedmej dimenzionálnej sfére Fomalhautu, vytvoril sa uzol osudu, ktorý spustil obrovský sebatrestací cyklus. Ako pokánie sa stále snažia svojím tvorením a snami pomáhať iným, ale zatiaľ sa im akosi nedarí realizovať svoje vlastné sny. Tok tvorby krok za krokom je teda často narušený a oni strácajú dôveru, vieru a vytrvalosť – no snažia sa stále dokola a dúfajú v úspech. Kým si nedokážu uvedomiť tento hlboko zakrytý galaktický karmický koreň, môžu byť naďalej frustrovaní, zatrpknutí, zúfalí a žiarliví na úspechy iných.

Teda tí, ktorí majú vo svojom © Antares-kóde hviezdu 8 Monocerotis, sa často stali osamelými a smutne túžiacimi, večne snívajúcimi jednorožcami, ktorí sa stali ľuďmi a snažia sa uviesť do života tajomstvá tajných kľúčov tvorenia. Často narážajú na nesmierne hrubé múry – a keďže bojujú so svojimi obmedzeniami, môžu stratiť vieru a tvorivú silu. Ich sloboda zostáva len v ich predstavách, kde sa niekedy môžu tajne vrátiť na miesta, o ktorých snívali.

To všetko sa však môže zmeniť, keď si duša Jednorožca uvedomí a prizná toto zahanbujúce pochybenie a prejde vnútornou cestou sebaodpustenia a prijatia Božieho Milosrdenstva. (Na to môžete pracovať s našou meditáciou s názvom Prijatie Milosrdenstva: https://hviezdnerody.com/product/the-mystery-of-the-acceptance-of-mercy-new-release-english-language/

Prijatie milosrdenstva a odpustenie sebe samému môže vytvoriť prelom, ktorý môže naštartovať úplne novú úroveň úspešných procesov tvorenia. Stane sa tak preto, lebo človek prestane rušiť svoje vlastné úspechy, keď si dovolí spomenúť si, ako tvoriť ako nádherný snehobiely jednorožec, ktorý  vysiela svoje sny cez posvätné jazero Fomalhautu.  Keď si spomenie, ako tieto sny živiť s dôverou a istotou a ako využívať vyššie dimenzionálne zdroje univerzálneho kvantového poľa na ukotvenie hojnosti, šťastia, finančnej stability a úspechu v mnohých oblastiach života.

Dúfame, že tieto ďalšie odhalenia pomôžu mnohým dušiam Jednorožcov, ktoré opustili svoje hviezdne domovy, vyjadriť svoje bytie a kódy poslania aj tu na Zemi.

S láskou, Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

♦♦♦

Zredigovala Leslie Powell Shankman

Ps. Spomínanú knihú Hviezdne rody – rodiny duší  a svoj hviezdny  Antares-kód si môžete objednať na stránke : https://hviezdnerody.com

Artwork by Sanne van Kalken, ďakujeme umelcovi!

Categories: Blog post