• Home
  • Meditations (mp3)
  • Mystery of Accepting Mercy – Mystérium prijatia milosrdenstva (Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)

Mystery of Accepting Mercy – Mystérium prijatia milosrdenstva (Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)

32,00 

Category:

Description

Rovnako ako sa maliar cíti inšpirovaný zdokonaľovať dielo, aby bolo ešte krajšie a  nanáša tie najnežnejšie a najjemnejšie farby na plátne –  alebo ako hudobník, ktorý  hľadá tie najpovznášajúce a najvýraznejšie melódie, aby reflektoval dokonalosť Stvoriteľa vo svojej hudbe a spätne ho ňou obdaroval – cítime aj my rovnakú motiváciu oslavovať Stvoriteľa našou prácou.

Raz nám nebešťania pripomenuli, že dokonalosť je cnosťou Stvoriteľa, a nie ľudí. Je nevyhnutné, aby sme sa ako ľudia snažili o dokonalosť, aby sme vytvorili skutočne dobré a hodnotné veci –  a predsa, ako ľudia musíme akceptovať aj chyby a nedokonalosť.

„Mystérium prijatia milosrdenstva“ je meditačná cesta, ktorá je pre nás obzvlášť vzácna a dôležitá – určite kvôli našim vlastným duchovným kódom. Preto ponúkame druhé vydanie tejto meditácie; ďalšie vylepšenie tohto diela, aby bolo ešte expresívnejšie a efektívnejšie. Hlboko veríme, že jedna z najväčších liečivých síl v univerze spočíva v Milosti, a tak najväčšia samoliečebná sila spočíva v katarznej skúsenosti prijatia tejto milosti. Ak sa dokážeme zveriť do objímajúcej náruče milosti a necháme zaplaviť naše srdcia univerzálnou slávou odpustenia, z našich bytostí sa konečne môžu uvoľniť hlboké karmické bremená a opakujúce sa cykly bolesti, ktoré v sebe nosíme už mnoho životov.

Preto kľúč k špeciálnym liečebným metódam, ktoré sme vytvorili v rámci lemúrskych liečebných mystérií a 13 ciest Astro-kozmogenézy, spočíva v odovzdávaní a odhalení mystéria Milosrdenstva. Milosrdenstvo je Božia kvalita, ktorá prechádza stvoreným univerzom ako rieka. Vody tejto rieky sú odpustenie a láska. A odpustenie a láska nesú silu Milosti, ktorá, ak je prijatá, môže priniesť vykúpenie. Vykúpenie je obrat, uzdravenie, transformácia, posunutie, ktoré môže vyčistiť zaseknuté karmické uzly v našej duši a obnoviť tok, život a vitalitu.

V Božom Pláne pre našu galaxiu bola Zem predurčená ako Planéta vykúpenia – Gaia má slúžiť ako pódium na odhalenie limitujúcich a deštruktívnych karmických vzorcov, ktoré sa držali celé eóny. V tejto dobe našej kolektívnej evolúcie je veľmi dôležité pracovať s odpustením sebe samému, aby sme sa rozviazali a uvoľnili naše individuálne a kolektívne karmické uzly. Je to vlastne veľký akt služby nielen sebe, ale aj celku. Keď totiž uvoľníme toto zaväzujúce správanie, vrátime sa k svojmu pôvodne zvolenému osudu, svojmu predurčeniu. Mnohé z našich súčasných výziev sú ozvenou tých, ktoré sa odohrávali počas Atlantídy. Tentoraz ale máme moc vybrať si inú alternatívu osudu. Tentoraz máme aj viac zdrojov, keďže Kristova duša a Svätá rodina odvtedy zasadili mnoho kódov, čím dali ľudstvu sily potrebné na to, aby si spomenuli na pravdu o svojej Božej podstate. (Táto meditácia je hlboko prepojená s našou knihou „Calling you“ /Povolávam ťa/ a tiež s materiálom Hviezdnych rodov.)

Túto i doteraz krásnu vedenú meditáciu sme opäť vydali v  ešte krajšej   a srdce povznášajúcejšej obnovenej forme, aby  sme túto katarziu sprístupnili viacerým ľuďom.

Krátky predstavenie nájdete tu:

„Táto úžasná spirituálna cesta nás zavedie do svätyne, kde sa môžeme najúprimnejšie obrátiť na tú časť našej duše, ktorá v minulosti zažila vzburu, pád, chybu, nejaké zlyhanie alebo lapsus. Keďže si to jednoducho nedokážeme odpustiť, v našom podvedomí sa to stalo neviditeľným motívom nekonečného reťazca pokánia. Prišla však chvíľa, kedy sa konečne môže otvoriť duchovná cesta, cez ktorú si môžeme odpustiť.

Obklopení nebeskými svetlami a inštruktážnymi pokynmi tejto vedenej meditácie môžeme zažiť hlbokú duchovnú katarziu prijatia Milosrdenstva a otvoriť sa odpusteniu si za naše prehrešky.

Milosrdenstvo je darom duše Kristovej a je udržiavané a podporované každým členom Svätej Rodiny, ktorá ochraňuje a udržiava štyri Piliere súhvezdia Crux – piliere  Božej Lásky, Božieho Zákona, Božieho Milosrdenstva a Božej Vôle. V Centre týchto kozmických krosien sídli srdce a sila duše Kristovej a všetko, čo jeho život v inkarnácii Ježiša odovzdal svetu. Všetkých týchto síl sa môžeme dotknúť – a byť nimi dotknutí  – ešte viac, keď podnikneme túto meditačnú cestu a budeme vedení po zlatých schodoch, ktoré nás privedú do tohto kozmického Chrámu aj do chrámu nášho vlastného srdca.“

Hlas: dr. Beatrix Czeizel

Titulný obrázok: Emese Szabados

Hudba: Christopher Lloyda Clark, licencovaná spoločnosťou RoyaltyFreeMeditationMusic.com a médiá poskytované spoločnosťou Pond5.com

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

V prípade problémov alebo otázok nás kontaktujte na: info@yahunagaia.hu

—o—

Mystery of Accepting Mercy new release

Just as the artist feels inspired to polish a creation to make it even more beautiful, or caresses the most tender and soft colors on canvas, or as the musician seeks the most uplifting and expressive tunes to reflect and gift back the perfection of the Divine Creator in their music, we feel the same motivation to glorify the Creator with our works.

Once the Celestials reminded us that perfection is the virtue of the Creator and not of humans.   As humans, it is necessary to strive for perfection to create truly good and valuable things, and yet, as humans we must accept mistakes and imperfection as well.

“The Mystery of Accepting Mercy” is a meditation path that is particularly precious and important to us – certainly because of our own spiritual codes. That is why we offer a second release of this meditation; a further polishing of this work, to make it even more expressive and effective. We deeply believe that one of the greatest healing powers in the universe lies in Grace, and so the greatest self-healing power lies in the cathartic experience of accepting this grace. If we are able to entrust ourselves to the embracing arms of grace and let the universal glory of forgiveness flood our hearts, deep karmic burdens and repetitive pain cycles that we have been carrying for many lifetimes can dissolve at last from our beings.

That’s why the key to the special healing methods we created as part of the Lemurian healing mysteries and the 13 paths of Astro-cosmogenesis lies in the transmission and revelation of the Mystery of Mercy. Mercy is a Divine quality that runs through the created universe like a river. The waters of this river are forgiveness and love, and forgiveness and love carry the force of Grace which, if received, can deliver redemption. Redemption is the turning over, the healing, transformation, the thrust that can clear the log jam of karmic knots held in our soul and restore flow and life and vitality.

In the Divine Plan for our Galaxy, Earth was designated as the Planet of Redemption; Gaia is meant to serve as the stage for unraveling the limiting and destructive karmic patterns that have been held for eons. At this time in our collective evolution it is very important to work with forgiving ourselves to untie and release our individual and collective karmic knots. It is, in fact, a great act of service not only to oneself but to the whole. For when we release these binding behaviors, we return to our originally chosen fate, our destiny. Many of our current challenges echo those presented during Atlantis. We have the power to choose a different fate alternative this time. We also have more resources this time as the Christ Soul and Holy Family have planted many codes since then, giving humanity the forces necessary to remember the truth of their Divine nature. (This meditation is deeply connected to our book ‘Calling You’ and to the Stellar Nations material as well)

To make this catharsis available to more people in a more beautiful, even more heart-stirring and uplifting renewed form, we have released this ever beautiful guided meditation again.

You can find the brief introduction here:

“This wonderful spiritual journey takes us into a sanctuary where we can most honestly turn to that part of our soul which in the past experienced a rebellion, falling, mistake, some failure or lapse. As we are simply unable to forgive ourselves for this, it has become the invisible motive behind the endless chain of penance in our subconscious. The moment has come however, when at last, the spiritual path can be opened through which we can forgive ourselves.

Surrounded by heavenly lights, and the instructive guidance of this guided meditation, we can experience the deep spiritual catharsis of the acceptance of Mercy and open to forgiving ourselves for our transgressions.

Mercy is the gift of the Christ soul and is sustained and supported by each member of the Holy Family who guard and maintain the four Pillars of the Crux Constellation; the Pillars of Divine Love, Divine Law, Divine Mercy and Divine Will. In the Center of this cosmic loom resides the heart and power of the Christ soul and all that his incarnational life as Jesus delivered into the world. We can touch and be touched by all these forces and more as we take this meditation journey and are guided up the golden steps that deliver us both into this comic Temple and into the temple of our own heart.”

Voice: dr. Beatrix Czeizel

Cover artwork: Emese Szabados

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyaltyFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com


Digital version, mp3

ENGLISH language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mystery of Accepting Mercy – Mystérium prijatia milosrdenstva (Anglická verzia so slovenským simultánnym tlmočením)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *